Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van het project 'COPOL (Projet d'appui à la composante Police-G5 Sahel)' in Burkina Faso, de 6 août 2022

Artikel 1. De bepalingen van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, zijn van toepassing op het personeel dat aangewezen is ter versterking van het project "COPOL (Project d'appui à la composante Police-G5 Sahel)" te Burkina Faso.

Art. 2. Gelet op de onmogelijkheid van een cumul van vergoedingen van dezelfde aard, wordt de forfaitaire vergoeding zoals bepaald in het voormelde koninklijk besluit van 11 juli 2002, verminderd met de diverse vergoedingen die reeds worden ten laste genomen door andere internationale instellingen en die hetzelfde risico, dezelfde kosten en/of dezelfde ongemakken dekken.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Handtekening

Brussel, 6 augustus 2022.

  1. VERLINDEN

Aanhef

De Minister van Binnenlandse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT