Ministerieel besluit betreffende de vrijstelling van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem, de 23 janvier 2022

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 91/671/EEG van de Raad van 16 december 1991 betreffende het verplichte gebruik van veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen in voertuigen.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder "vrijstelling" begrepen, de vrijstelling bedoeld in artikel 35.2.1, 4°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Art. 3. De vrijstelling komt overeen met het model van de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. § 1. De vrijstelling wordt elektronisch aangevraagd bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, die daartoe een toepassing voorziet op zijn website.

§ 2. Bij de aanvraag moet een medisch attest gevoegd worden, afgeleverd door een door de belanghebbende gekozen dokter. Dit attest, waarvan het model is vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, is hoogstens 10 jaar geldig.

§ 3. Het attest bedoeld in § 2 bevat de volgende gegevens:

 1. van de attesterende arts: naam, voornaam, stempel, handtekening;

 2. van de aanvrager: naam, voornaam, geboortedatum, adres;

 3. de datum waarop het attest wordt uitgereikt;

 4. de duur van de gewichtige medische tegenindicatie.

  § 4. In afwijking van § 1 kan een vrijstelling schriftelijk aangevraagd worden, per brief gericht aan FOD Mobiliteit en Vervoer, dienst Rijbewijs, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel.

  Art. 5. § 1. De geldigheidsduur van de vrijstelling wordt beperkt tot deze bepaald op het medisch attest en bedraagt hoogstens 10 jaar.

  § 2. De vrijstelling kan hernieuwd worden met een aanvraag overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.

  § 3. De vervanging van een vrijstelling kan aangevraagd worden op voorlegging van een geldig medisch attest wanneer zij verloren, gestolen, vernietigd, beschadigd of onleesbaar is.

  De vervanging wordt aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.

  De vrijstelling waarvoor een vervangend document is afgegeven, verliest zijn geldigheid.

  Art. 6. § 1. Bij de aanvraag bedoeld in artikel 4, § 1, wordt de betaling van de retributie elektronisch uitgevoerd.

  Bij de schriftelijke aanvraag bedoeld in artikel 4, § 3, wordt de betaling uitgevoerd volgens de aanwijzingen vermeld in de betalingsuitnodiging.

  § 2. De retributie is verschuldigd door de aanvrager, die verantwoordelijk is voor hun betaling. Ze moet volledig worden betaald vóór de afgifte van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT