Ministerieel besluit betreffende de verlenging van het beheerscontract tussen de Waalse Regering en de 'Société publique de gestion de l'eau' (Openbare waterbeheersmaatschappij), de 17 juin 2022

Artikel 1. Het beheerscontract tussen de Waalse Regering en de "Société publique de Gestion de l'eau" wordt verlengd voor een niet-hernieuwbare periode van zes maanden, van 22 juni 2022 tot 21 december 2022.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 22 juni 2022.

Handtekening

Namen, 17 juni 2022.

  1. TELLIER

Aanhef

De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 15 april 1999 betreffende de kringloop van het water en houdende oprichting van een " Société publique de gestion de l'eau " (S.P.G.E.) (Openbare Maatschappij voor Waterbeheer);

Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking, artikel 8, § 3, tweede lid;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.335 en D.336;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het beheerscontract tussen de Waalse Regering en de "Société publique de gestion de l'eau" (Openbare waterbeheersmaatschappij), dat door de Waalse Regering is goedgekeurd tijdens haar zitting van 31 mei 2017...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT