Ministerieel besluit betreffende de vergoedingen bedoeld in de artikelen 355ter, 379, 379bis en 379quater van het Gerechtelijk Wetboek, de 4 mars 2021

Artikel 1. In het opschrift van het ministerieel besluit van 29 mei 1998 betreffende de vergoeding bedoeld in artikel 379ter, § 2, en 379quater van het Gerechtelijk Wetboek, worden de woorden "de vergoeding bedoeld in artikel 379ter, § 2, en" vervangen door de woorden "de vergoeding bedoeld in artikel".

Art. 2. Artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 december 2001, wordt opgeheven.

Art. 3. Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 december 2001, wordt aangevuld met een lid luidende:

"De vergoeding toegekend op basis van het artikel 379quater van het Gerechtelijk Wetboek aan de op rust gestelde leden van de hoven van beroep en de rechtbanken die opdracht hebben om als assessor of plaatsvervangend assessor te zetelen in het hof van assisen wordt vastgesteld op 49,58 EUR per uur terechtzitting.".

Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een artikel 2/1 ingevoegd, luidende :

"Art. 2/1. De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel van de federale overheidsdiensten, geldt eveneens voor de vergoedingen bedoeld in artikel 2.

Zij worden gekoppeld aan de spilindex 138,01.".

Art. 5. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"Art. 3. Aan de personen genoemd in artikel 2 wordt een vergoeding toegekend voor de verplaatsingskosten van hun verblijfplaats naar de plaats waar het hof van assisen zetelt onder de voorwaarden en volgens de bedragen van toepassing op het personeel van de federale overheidsdiensten.".

Art. 6. In artikel 4 van hetzelfde besluit, worden de woorden ", vastgesteld in de artikelen 1 en 2," vervangen door de woorden "vastgesteld in artikel 2".

Art. 7. In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden " de vergoeding wordt in drievoud" vervangen door de woorden "de vergoedingen wordt".

Art. 8. In het ministerieel besluit van 21 september 2001 betreffende de maandelijkse vergoeding bedoeld in artikel 379 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidende :

"Art. 5/1. Aan de personen genoemd in artikel 1 wordt een vergoeding toegekend voor de verplaatsingskosten van hun verblijfplaats naar de zetel of naar waar de vervanging plaats heeft en voor de reiskosten onder de voorwaarden en volgens de bedragen van toepassing op het personeel van de federale overheidsdiensten.".

Art. 9. In het ministerieel besluit van 21 september 2001 betreffende de vergoeding bedoeld in artikel 379bis van het Gerechtelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT