Ministerieel besluit betreffende de vakbonds- premie in de overheidssector voor het referentiejaar 2022, de 16 janvier 2023

Artikel 1. In afwijking van artikel 12, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, dienen de besturen, instellingen en diensten die tot nu toe het aanvraagformulier tot het bekomen van een vakbondspremie met betrekking tot het referentiejaar 2021 niet hebben uitgereikt, hiertoe over te gaan na 1 januari 2023 en uiterlijk op 31 maart 2023.

De vakbondspremies betreffende het referentiejaar 2021 die nog niet werden uitbetaald omdat de aanvraagformulieren niet of laattijdig werden uitgereikt, moeten worden vereffend volgens de modaliteiten en binnen de termijnen die voorzien zijn voor de uitbetaling van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2022.

Art. 2. Wat het referentiejaar 2022 betreft, wordt de regeling voor de vereffening van de sommen die aan de uitbetalingsinstellingen van de vakorganisaties worden overgemaakt om tot de uitbetaling van de premie over te gaan, overeenkomstig in artikel 16, § 1, van hetzelfde besluit, als volgt vastgesteld :

  1. De sommen bedoeld in artikel 16, § 1, 1°, worden door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister overgemaakt aan de uitbetalings-instellingen.

  2. De bedragen bedoeld in artikel 16, § 1, 2° en 3°, worden aan de uitbetalingsinstellingen overgemaakt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ten belope van het bedrag van de door de Rijksdienst geïnde bijdragen, bedoeld in artikel 4 de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. Het saldo wordt desgevallend aan de uitbetalingsinstellingen overgemaakt door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Art. 3. De in het artikel 18, § 3, van hetzelfde besluit bedoelde gegevens zijn :

- naam, voornamen, geboortedatum en adres van het vakbondslid aan wie de premie wordt uitbetaald ;

- de identificatiesleutels op het afgifteformulier.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening

  1. DE CROO,

Eerste Minister

Aanhef

De Eerste Minister,

Gelet op de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, artikel 5, §...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT