Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbon op 1 jaar - 4 september 2023-2024, de 4 septembre 2023

Artikel 1. Er wordt overgegaan tot de uitgifte van een lening genaamd: " Staatsbon op 1 jaar ".

Art. 2. De Staatsbon op 1 jaar - 4 september 2023-2024 rent 3.30 % per jaar vanaf 4 september 2023 tot en met 3 september 2024.

Art. 3. De openbare inschrijving op deze Staatsbons zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op 24 augustus 2023; zij wordt afgesloten 1 september 2023. De datum van betaling is vastgesteld op 4 september 2023. De betaling is volledig in speciën.

Art. 4. De uitgifteprijs van de Staatsbon op 1 jaar - 4 september 2023-2024 is vastgesteld tegen 100.00 % van de nominale waarde.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking op 24 augustus 2023.

Handtekening

Brussel, 4 september 2023.

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

De Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 4 april 1995, 15 juli 1998, 28 februari 2002, 15 december 2004, 14 december 2005, 2 juni 2010, 25 april 2014, 25 oktober 2016, 25 december 2016, 30 juli 2018, 4 februari 2020 en 27 juni 2021, en bij de koninklijk besluiten van 13 juli 2001 en 3 maart 2011.

Gelet op de wet van 26 december 2022 houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, artikel 8, § 1, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT