Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2023-2026 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2023-2033, de 16 juin 2023

Artikel 1. Er wordt overgegaan tot de uitgifte van twee leningen respectievelijk genaamd: " Staatsbon op 3 jaar " en " Staatsbon op 10 jaar ".

Art. 2. De Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2023-2026 rent 2.50 % per jaar vanaf 4 juni 2023 tot en met 3 juni 2026.

De Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2023-2033 rent 3.00 % per jaar vanaf 4 juni 2023 tot en met 3 juni 2033.

Art. 3. De openbare inschrijving op deze Staatsbons zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op 24 mei 2023; zij wordt afgesloten 2 juni 2023. De datum van betaling is vastgesteld op 5 juni 2023. De betaling is volledig in speciën.

Art. 4. De uitgifteprijs van de Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2023-2026 is vastgesteld tegen 100.00 % van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2023-2033 is vastgesteld tegen 100.00 % van de nominale waarde.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking op 24 mei 2023.

Handtekening

Brussel, 16 juni 2023.

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

De Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 4 april 1995, 15 juli 1998, 28 februari 2002, 15 december 2004, 14 december 2005, 2 juni 2010, 25 april 2014, 25 oktober 2016, 25 december 2016, 30 juli 2018, 4 februari 2020 en 27 juni 2021, en bij de koninklijk besluiten van 13 juli 2001 en 3 maart 2011.

Gelet op de wet van 26 december 2022 houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, artikel 8, § 1, 1° ;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT