Ministerieel besluit betreffende de organisatie van een bekwaamheidsproef met het oog op de erkenning als diamantdeskundige, de 30 août 2021

Artikel 1. § 1. De bekwaamheidsproef vindt plaats onder leiding van een examencommissie. Deze examencommissie is samengesteld uit:

 1. een voorzitter, met de nodige technische kennis en ervaring;

 2. ten minste twee effectieve en twee plaatsvervangende leden met ten minste tien jaar vakkennis;

 3. twee effectieve en twee plaatsvervangende afgevaardigden van de Dienst van de FOD Economie;

 4. twee effectieve en twee plaatsvervangende afgevaardigden van de Douane.

  § 2. De Dienst van de FOD Economie legt aan de minister bevoegd voor Economie de namen van de leden van de examencommissie ter goedkeuring voor.

  Art. 2. Het secretariaat van de examencommissie wordt waargenomen door het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

  Het secretariaat neemt de administratieve ondersteuning met betrekking tot het verloop van de bekwaamheidsproef voor zijn rekening en verzorgt het contact met de kandidaten.

  Het secretariaat bewaart alle documenten met betrekking tot de bekwaamheidsproef.

  Art. 3. De voorzitter, de leden van de examencommissie en de leden van het secretariaat ondertekenen een verklaring ter vertrouwelijkheid van de examenafhandeling en deliberatiegesprekken.

  Art. 4. De voorzitter, de leden van de examencommissie en de leden van het secretariaat ondertekenen een verklaring van niet-binding met de kandidaten die deelnemen aan de bekwaamheidsproeven.

  In het geval er toch binding bestaat tussen een van de kandidaten en een lid van de examencommissie neemt die laatste niet deel aan de beoordeling van de betrokken kandidaat.

  Art. 5. § 1. De Dienst van de FOD Economie publiceert de oproeping van de kandidaten in het Belgisch Staatsblad in de drie landstalen alsook bij regionale diensten voor arbeidsbemiddeling ten minste één maand voor het verstrijken van de inschrijvingsperiode. Eenzelfde oproep wordt door de Private Stichting AWDC, als koepelorganisatie voor de diamantsector in België en als uiteindelijke werkgever van de erkende diamantdeskundigen, geplaatst in dagbladen met ruime verspreiding in de drie taalgebieden en wordt verspreid via andere media.

  In de lokalen bedoeld in artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector wordt een oproep aangebracht ten minste één maand voor het verstrijken van de inschrijvingsperiode.

  § 2. In deze oproep wordt uitdrukkelijk vermeld dat de standplaats Antwerpen is en dat de kennis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, vereist is, gezien het examen in het Nederlands doorgaat.

  Art. 6. De kandidaten zenden hun inschrijving naar het secretariaat van de examencommissie.

  Het secretariaat van de examencommissie maakt, in samenwerking met de voorzitter en de bevoegde ambtenaren van de FOD Economie, op basis van de ingediende bewijsstukken, zoals bepaald in artikel 13, § 3, van het koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector, de selectie van de kandidaten op, die in aanmerking...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT