Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfstitels afgegeven aan de onderdanen van derde landen en aan de familieleden van een burger van de Europese Unie, de 6 octobre 2021

Artikel 1. De volgende artikelen van het koninklijk besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, treden in werking op 11 oktober 2021:

  1. de artikelen 2 tot en met 12 ;

  2. het artikel 14, enkel voor zover het betrekking heeft op 11°, van artikel 31 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

  3. de artikelen 26 tot en met 39;

  4. de artikelen 44 en45;

  5. het artikel 46.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 3 oktober 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijd, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen treedt in werking op 11 oktober 2021.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan.

Handtekening

Brussel, 6 oktober 2021.

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,

S. MAHDI

Aanhef

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT