Ministerieel besluit betreffende het gebruik van beheersdomeinen en hun respectievelijke evaluatierooster door sommige diensten van de federale uitvoerende macht met het oog op de evaluatie van de maturiteit van hun systeem voor organisatiebeheersing, de 7 septembre 2022

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Dit ministerieel besluit is van toepassing op de diensten van de Federale Staat bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15/05/2022 betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst en van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid.

HOOFDSTUK II. - Doel van de beheersdomeinen en van hun evaluatierooster

Art. 2. In toepassing van artikel 4 van het voormelde koninklijk besluit van 15/05/2022 definieert en verplicht dit besluit vijftien beheersdomeinen, hun respectievelijke evaluatieroosters en de vijf maturiteitsniveaus. Deze beheersdomeinen, hun respectievelijke evaluatieroosters en de vijf maturiteitsniveaus zijn opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Art. 3. De evaluatieroosters hebben een drieledig doel:

  1. Ze stellen de organisaties in staat om hun maturiteit in de verschillende beheersdomeinen te meten om het globale maturiteitsniveau van de organisatie te evalueren. Met dit zelfevaluatierooster kunnen de sterke en zwakke punten van het systeem voor organisatiebeheersing van de organisaties in kaart gebracht worden. Op basis daarvan kunnen ze de te prioriteren en te ondernemen verbeteringsacties vaststellen;

  2. De beheersdomeinen en hun respectievelijke evaluatierooster dienen als basis voor de eerste rubriek van de jaarlijkse rapportering aan het Auditcomité van de Federale Overheid, zoals voorzien in artikel 7 van het voormelde koninklijk besluit van 15/05/2022,

  3. De beheersdomeinen en hun respectievelijke evaluatierooster kunnen ook als basis dienen voor de audits.

Art. 4. De diensten die, overeenkomstig artikel 3, § 3, geen gebruik maken van het COSO-werkkader, moeten toch de modaliteiten van dit besluit in acht nemen.

HOOFDSTUK III. - De beheersdomeinen

Art. 5. De beheersdomeinen, gedefinieerd in overeenstemming met de principes van het COSO-werkkader van het "Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission" (COSO Intosai 2004 en COSO 2013), zijn de volgende :

- Doelstellingenmanagement

- Risicomanagement

- Procesmanagement

- Indicatoren

- Belanghebbendenmanagement

- Organisatiestructuur

- Organisatiecultuur

- Integriteit

- Business Continuity Management

- ICT

- Projectbeheer

- Communicatie en informatiebeheer

- Facilitymanagement

- Human Resources Management

- Financieel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT