Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald., de 14 mai 2002

Artikel 1. In artikel 6.5. van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, ingevoegd bij het besluit van 18 september 1991, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. Het tweede lid van artikel 6.5.2. wordt vervangen als volgt :

  " Behalve voor de signalisatie van de schoolomgevingen zoals bepaald in artikel 2.37 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, mag deze signalisatie op andere wegen slechts uitzonderlijk aangebracht worden, rekening houdend met de drukte en de aard van het verkeer. "

 2. Het derde lid van het artikel 6.5.3. wordt vervangen als volgt :

  " Er mag geen gebruik gemaakt worden van een signalisatie met zonale draagwijdte, behalve voor de signalisatie van de schoolomgevingen zoals bepaald in artikel 2.37 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer voor de verkeersborden F4a en F4b.

  In dit geval :

  - wordt de signalisatie niet herhaald na elk kruispunt;

  - wordt de opheffing van de reglementering op het einde van de zone aangegeven. "

  Art. 2. Artikel 9.9.1°, b) , van hetzelfde besluit gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 december 1991 en 9 oktober 1998, wordt aangevuld als volgt :

  " behalve wat betreft het gevaarsbord A23 wanneer het gevoegd is bij een verkeersbord F4a, gebeurlijk met veranderlijke informatie, conform het artikel 2.37 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

  Wanneer de snelheidsbeperking is aangeduid door middel van signalisatie met veranderlijke informatie, mag ze slechts gebruikt worden tijdens de periodes van aankomst en vertrek van de kinderen aan de school.

  Het mag niet bij het verkeersbord A23 worden geplaatst :

  - wanneer de snelheid reeds beperkt is tot ten minste 30 km per uur;

  - wanneer de maximum toegestane snelheid gelijk is aan of hoger is dan 70 km per uur. "

  Art. 3. Artikel 11.4. van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :

  " 11.4.4. De verkeersborden E9e en E9f mogen slechts geplaatst worden voor zover er op de verhoogde berm of het trottoir aan de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook voor de voetgangers blijft van ten minste 1,50 meter. "

  Art. 4. Artikel 12.5. van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid :

  " Dit verkeersbord mag slechts aangevuld worden met het symbool van een fiets op voorwaarde dat de rijstrook voorbehouden voor autobussen een breedte heeft van minstens 3,50 meter en dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT