Besluit 2002/791 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het..., de 13 mars 2003

Artikel 1. Het besluit regelt een materie bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens artikel 138 van deze laatste.

Art. 2. In het tweede lid van artikel 62 van het besluit van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces toegepast door de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen, wordt het cijfer " 50 % " vervangen door " 65 % ".

Art. 3. Het eerste lid van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgend lid: " de vestigingspremie wordt verleend voor een maximumperiode van één jaar, zij kan evenwel verlengd worden op basis van het aanhouden van het rendementsverlies van de aanvrager ".

Art. 4. Het lid van het College tot wiens bevoegdheden het gehandicaptenbeleid behoort wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

Brussel, 13 maart 2003.

Door het College :

E. TOMAS,

Voorzitter van het College.

W. DRAPS,

Lid van het College, belast met het Gehandicaptenbeleid.

A. HUTCHINSON,

Lid van het College, belast met de Begroting.

Aanhef

Het College,

Gelet op het decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waals Gewest en naar de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 4, 1°;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces toegepast door de Brusselse Franstalige Dienst voor Gehandicapte Personen;

Gelet op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT