Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende vaststelling van het organogram van de Vlaamse Milieumaatschappij, de 29 avril 2013

Artikel 1. De Vlaamse Milieumaatschappij wordt als volgt ingedeeld :

 1. de Afdeling Rapportering Water;

 2. de Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie;

 3. de Afdeling Ecologisch Toezicht;

 4. de Afdeling Economisch Toezicht;

 5. de Afdeling Operationeel Waterbeheer;

 6. de Afdeling Algemene Zaken;

 7. de Afdeling Kennisbeheer.

  Art. 2. De in artikel 1 genoemde afdelingen hebben onder meer de volgende taken :

 8. de Afdeling Rapportering Water :

  - meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water;

  - meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit;

  - laboratorium;

 9. de Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie :

  - meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;

  - meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;

  - rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;

  - externe communicatie;

  - internationaal milieubeleid;

 10. de Afdeling Ecologisch Toezicht :

  - ecologisch toezicht en gegevensbeheer van de saneringsinfrastructuur;

  - uitbouw en beheer van de saneringsinfrastructuur;

  - adviseren van de milieuvergunningsaanvragen afvalwaterlozingen m.i.v. het beheer van de milieugevaarlijke en diffuse stoffen;

 11. de Afdeling Economisch Toezicht :

  - economisch toezicht op de gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering m.i.v. de correcte kostentoerekening;

  - incohieren, innen en invorderen heffing;

 12. de Afdeling Operationeel Waterbeheer :

  - beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;

  - grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater;

  - lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;

  - drinkwater en grijswaterbeheer;

  - rattenbestrijding;

  - watersysteemkennisbeheer m.i.v. het adviseren van de aanvragen watertoets en hoogwaterbeheer;

 13. de Afdeling Algemene Zaken :

  - personeelsbeleid;

  - boekhouding, begroting en facilitymanagement;

  - interne communicatie;

  - juridische zaken;

  - logistieke ondersteuning buitendiensten;

 14. de Afdeling Kennisbeheer :

  - organisatiebeheersing m.i.v. het beleid beheersinformatie;

  - informatica.

  Art. 3. De taken inzake integraal waterbeleid Buitendienst IJzer, Leie en Brugse Polders, Buitendienst Bovenschelde, Gentse Kanalen en Dender, Buitendienst Nete en Benedenschelde en Buitendienst Demer, Dijle en Maas, het stroomgebiedbeheer en het secretariaat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT