Milieu Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2023 is LABORATOIRE DE LA FACULTE AGROBIOTECH, avenue Maréchal Juin 27

Milieu

Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2023 is LABORATOIRE DE LA FACULTE AGROBIOTECH, avenue Maréchal Juin 27, 5030 Gembloux erkend als laboratorium dat gemachtigd is om de hoeveelheid potentieel uitloogbare stikstof in de bodem te meten, overeenkomstig het besluit van de Waalse regering van 14 februari 2008 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de laboratoria belast met bodemanalyses voor de kwantificering van potentieel uitloogbare stikstof (PLN) in het kader van de uitvoering van artikel R.220 van boek II van de Milieuwetboek at de Watercode vormt met betrekking tot het duurzaam beheer van stikstof in de landbouw, zoals gewijzigd op 15 februari 2007, en in het kader van de uitvoering van het besluit van de Waalse regering van 14 februari 2008 met betrekking tot de controle, door middel van metingen van potentieel uitloogbare stikstof (PLN), op de naleving door landbouwbedrijven gelegen in kwetsbare zones van goede landbouwpraktijken noodzakelijk voor de bescherming van water tegen nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen.

Deze erkenning is geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van publicatie van het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2023 is CENTRE DE MICHAMPS gevestigd te Horritine 1, in 6600 BASTOGNE, erkend als laboratorium dat gemachtigd is om de hoeveelheid potentieel uitloogbare stikstof in de bodem te meten, overeenkomstig het besluit van de Waalse regering van 14 februari 2008 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria belast met bodemanalyses voor de kwantificering van potentieel uitloogbare stikstof (PLN) in het kader van de uitvoering van artikel R.220 van boek II van de Milieuwetboek dat de Watercode vormt met betrekking tot het duurzaam beheer van stikstof in de landbouw, zoals gewijzigd op 15 februari 2007, en in het kader van de uitvoering van het besluit van de Waalse regering van 14 februari 2008 met betrekking tot de controle, door middel van metingen van potentieel uitloogbare stikstof (PLN), op de naleving door landbouwbedrijven gelegen in kwetsbare zones van goede landbouwpraktijken noodzakelijk voor de bescherming van water tegen nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen.

Deze erkenning is geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van publicatie van het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2023 wordt de STATION PROVINCIALE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT