Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Migratie betreffende de voorrechten en de immuniteiten van deze organisatie in België, ondertekend te Londen op 4 december 1996 tot wijziging van het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Intergouvernementeel ..., van September 05, 2001

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2. Het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiÎ en de Internationale Organisatie voor Migratie betreffende de voorrechten en de immuniteiten van deze organisatie in BelgiÎ, ondertekend te Londen op 4 december 1996, tot wijziging van het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiÎ en het Intergouvernementeel ComitÈ voor Europese Migratie, ondertekend te GenËve op 2 juli 1973, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 4 december 1996.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 5 september 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

L. MICHEL

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

F. VANDENBROUCKE

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

BIJLAGE.

Art. N. Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiÎ en de Internationale Organisatie voor Migratie betreffende de voorrechten en de immuniteiten van deze organisatie in BelgiÎ, tot wijziging van het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiÎ en het Intergouvernementeel ComitÈ voor Europese Migratie, ondertekend te GenËve op 2 juli 1973

(Voor het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT