Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1964 waarbij de Dienst Aëronomie bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België opgericht wordt als wetenschappelijke instelling., de 8 avril 2002

Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluit van 25 november 1964 waarbij de Dienst Aëronomie bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België opgericht wordt als wetenschappelijke instelling, wordt vervangen door het volgende opschrift :

" Koninklijk besluit houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. "

Art. 2. Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Artikel 1. Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie is een federale wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort. "

Art. 3. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 2. § 1. De opdrachten van het Instituut hebben als hoofddoel wetenschappelijke en technologische expertise te verwerven en informatie te verspreiden op het gebied van de ruimte-aëronomie. Dat houdt dienstverlenende en onderzoektaken in, alsook een partnerschap met de bedrijfswereld.

Om die opdrachten uit te voeren is de facto kennis vereist van de gegevens verworven door middel van ruimtesystemen, raketten, stratosfeer-ballonen en van wat daarbij hoort. Die kennis heeft betrekking op de fysica en de chemie van de atmosfeer van de planeten en de kometen en van de interplanetaire ruimte, alsook op de inwerking van de zon op aardse atmosfeer, met name in het kader van de global change.

§ 2. Voor de toepassing van § 1 is het Instituut met de volgende taken belast :

  1. de met behulp van ballonnen, raketten, satellieten, interplanetaire sondes en de daarmee gelieerde middelen verkregen informatie verwerven en klasseren;

  2. die informatie ten dienste stellen van de overheid en andere organen en personen die belang stellen in de problemen betreffende de atmosfeer, de global change en de interplanetaire ruimte, en met dat doel, documentatie aanleggen in zijn bevoegdheidssfeer;

  3. de gebruikte experimentele methoden onderzoeken alsmede de verrichte waarnemingen analyseren en interpreteren;

  4. het nodige onderzoek verrichten voor het uitwerken en toepassen van de rekenmethoden, voor wetenschappelijke en operationele doeleinden, en voor de verspreiding ervan zorgen;

  5. al de experimenten verwezenlijken met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde opdrachten en ten dien einde de onmisbare instrumentale en operationele werktuigen in gereedheid brengen;

  6. aanbevelingen en adviezen formuleren en ingaan op de specifieke aanvragen van de federale overheid;

  7. deelnemen op verzoek van de Minister die bevoegd is voor het Wetenschapsbeleid aan de afvaardigingen van de federale overheid die bevoegd zijn voor het internationale ruimtevaartonderzoek.

§ 3. De opdrachten van het Instituut moeten onder andere bijdragen tot het geven van de passende antwoorden op de vragen die de burgermaatschappij in het algemeen en de mens...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT