20 JUNI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de vierde verlenging van de anticrisismaatregelen (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de vierde verlenging van de anticrisismaatregelen.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juni 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,

Mevr. J. MILQUET

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2011

Vierde verlenging van de anticrisimaatregelen

(Overeenkomst geregistreerd op 27 januari 2011 onder het nummer 102946/CO/209)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de anticrisismaatregelen is van toepassing op de werkgevers en hun bedienden die ressorteren tot het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

HOOFDSTUK II. - Voorwerp

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de anticrisismaatregelen van 26 juni 2009, met registratienummer 92814/CO/209...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT