21 OKTOBER 2010. - Besluit 2010/551 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2009/ 520 van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 mei 2009 tot vaststelling van het barema van de begunstigden en het statuut van de gezins-, bejaarden- en huishoudhelpers in de diensten voor thuishulp

Het College,

Gelet op

Het decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van ambulante diensten in het domein van de Sociale Actie, het Gezin en de Gezondheid met name artikel 61, 2°;

Gelet op

De bijlage I, A, van het Besluit 2009/520 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 14 mei 2009 tot vaststelling van het barema van de begunstigden en het statuut van de gezins-, bejaarden- en huishoudhelpers in de diensten voor thuishulp;

Gelet op

Het advies van de afdeling « Bijstand en verzorging aan huis » van de Franstalige Brusselse Adviesraad voor Bijstand aan Personen en Gezondheid gegeven op 10 juni 2010;

Gelet op

Het advies van de Raad van State gegeven op 26 augustus 2010 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende

Dat een protocolakkoord werd afgesloten op 14 december 2009 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de relatie tussen de zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidsberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg;

Dat bijgevolg in het statuut van de gezins- en bejaardenhelpers vastgesteld in bijlage I, A B statuut van de gezins-of bejaardenhelper van het besluit 2009/520 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 14 mei 2009, de verschillende modaliteiten opnieuw dienen te worden overgeschreven op basis van de activiteiten voorzien door dit protocol.

Op voorstel van de Minister, Lid van het College belast met Sociale Actie en Gezin,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt, met toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in artikel 128 van deze Grondwet.

Art. 2. In het besluit 2009/520 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 14 mei 2009 tot vaststelling van het barema van de begunstigden en het statuut van de gezins-, bejaarden- en huishoudhelpers in de diensten voor thuishulp, wordt de bijlage I, A B STATUUT VAN DE GEZINS-OF BEJAARDENHELPER vervangen door de bijlage I, A bijgevoegd bij dit besluit.

Art. 3. Het Lid van het College, bevoegd voor Sociale Actie en Gezin wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 oktober 2010.

Voor het College :

Emir KIR,

Lid van het College belast met Sociale Actie en Gezin

Ch. DOULKERIDIS,

Voorzitter van het College.

Bijlage I, A van het Besluit 2010/ 551 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2009/ 520 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 14 mei 2009 tot vaststelling van het barema van de begunstigden en het statuut van de gezins-, bejaarden- en huishoudhelpers in de diensten voor thuishulp.

Bijlage I, A van het Besluit 2009/ 520 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 14 mei 2009 tot vaststelling van het barema van de begunstigden en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT