12 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 30 december 2001, inzonderheid op de artikelen 157, 158, 160, 163 en 164 zoals gewijzigd door artikel 39 van de programmawet van 5 augustus 2003;

Gelet op de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit,

Gelet op het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties, inzonderheid artikel 39;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC;

Gelet op het advies van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, gegeven op 25 juni 2010;

Gelet op het advies van het Directoraat-generaal Luchtvaart, gegeven op 29 juni 2010;

Gelet op het overleg met de houder van de exploitatielicentie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 3 maart 2011;

Overwegende de Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in de bepaling onder 4° wordt de alinea c) vervangen als volgt :

  het uitbaten, rechtstreeks of onrechtstreeks, van winkels, restaurants en diverse diensten toegankelijk voor de passagiers, zoals bij- voorbeeld diensten die een prioritaire doorgang aan passagiers verlenen

  ;

 2. de punten 29°, 30°, 31°, 32° en 33° worden toegevoegd, luidende :

  29° infrastructuurprojecten : belangrijke exclusief luchthavengebonden bouwprojecten die een aanzienlijke invloed hebben op het tariefsysteem of het niveau van de tarieven.

  30° periodieke consultatie tussen de houder en de gebruikers : de consultatieprocedure met betrekking tot de werking van het tariefsysteem, het niveau van de tarieven en de kwaliteit van de aangeboden diensten bestaande uit een meerjarige consultatie en een jaarlijks overleg. De meerjarige consultatie leidt tot het vastleggen, voor elke gereguleerde periode, van de formule voor de tariefcontrole, het tariefsysteem gedurende die gereguleerde periode. Het jaarlijks overleg kan in geval van akkoord tussen de houder en een gekwalificeerde meerderheid van de gebruikers, leiden tot wijzigingen in de tarieven en/of het tariefsysteem zonder te raken aan de formule voor de tariefcontrole. Het jaarlijks overleg met betrekking tot de wijzigingen in het investeringsplan en de wijzigingen in de tijdslijn van uitvoering ervan, kan eveneens leiden tot een akkoord over de herziening van de formule voor de tariefcontrole.

  31° Meerjarige consultatie : de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT