11 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende maatregelen ter bestrijding van Coxiella burnetii bij schapen en geiten en houdende wijziging van lijst II van bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende maatregelen voor de bewaking en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers

De Minister van Landbouw en de Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikelen 6, § 1 en 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende de organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, artikel 3, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers, artikelen 3, § 1, tweede lid, 5 § 2, 7, en 13;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 7 maart 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 maart 2011;

Gelet op het advies 24-2010 van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 5 juli 2010;

Gelet op het advies 8633 van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 12 januari 2011;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheden dat de aanwezigheid van Coxiella burnetii op Belgische bedrijven bevestigd is, dat de vaccinatie een efficiënte methode is om Coxiella burnetii te beheersen en te bestrijden, dat een vaccin eind maart 2011 beschikbaar zal zijn, dat de bescherming van niet besmette dieren op besmette bedrijven door vaccinatie zo snel mogelijk moet optreden gezien de hoogste concentratie aan kiemen teruggevonden wordt tijdens de lammerperiode die loopt van december tot april, dat enkel niet drachtige dieren mogen gevaccineerd worden, dat de primaire vaccinatie minstens 3 weken vóór het dekken moet afgerond zijn en dat het dekseizoen start in augustus;

Gelet op advies 49.457/3 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluiten :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

  1. Agentschap : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

  2. melkgeit of melkschaap : een geit of schaap gehouden voor de productie van melk bestemd voor consumptie, verkoop of transformatie;

  3. vereniging : een vereniging of verbond van verenigingen, erkend in toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2006 houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT