Besluit 2008/338 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 december 2007 tot wijziging van het decreet van 13 mei 2004 met betrekking tot de toelagen voor de aankoop, de constructie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van bepaalde centra, diensten, huizen, organisaties of initiatieven voor beschut wonen die deel uitmaken van het beleid inzake Sociale actie, Gezin en Gezondheid en het decreet van 16 juni 2005 met betrekking tot de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de Sociale actie en het Gezin (VERTALING)., de 6 mars 2009

Artikel 1. Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in artikel 128 van deze.

Art. 2. Het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 december 2007 ter wijziging van het decreet van 13 mei 2004 met betrekking tot de toelagen voor de aankoop, de constructie, de inrichting,de uitbreiding en de meubilering van bepaalde centra, diensten, huizen, organisaties of initiatieven voor beschut wonen die deel uitmaken van het beleid inzake Sociale actie, Gezin en Gezondheid en het decreet van 16 juni 2005. met betrekking tot de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de Sociale actie en Gezin, heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008.

Art. 3. Het Lid van het College bevoegd voor Sociale actie en Gezin wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 februari 2009.

Voor het College :

De Lid van het College, bevoegd voor Sociale Actie, Gezin en Sport,

E. KIR,

De Voorzitter van het College,

B. CEREXHE.

Aanhef

Het College,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 december 2007 ter wijziging van het decreet van 13 mei 2004 met betrekking tot de toelagen voor de aankoop, de constructie, de inrichting,de uitbreiding en de meubilering van bepaalde centra, diensten, huizen, organisaties of initiatieven voor beschut...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT