24 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, de artikelen 2 en 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1958 tot vaststelling van de modaliteiten inzake voordracht van de vaste en plaatsvervangende leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie, de artikelen 1 tot 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2010 tot benoeming van de leden der commissies bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie verstreken zijn op 6 december 2010;

Overwegende dat dubbele lijsten van kandidaten aan de Minister voor Ondernemen werden voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen,

Besluit :

Artikel 1. Worden tot vaste leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie benoemd voor een termijn van vier jaar, de hierna vermelde personen :

 1. op voordracht van de commissie der verbruikscoöperaties :

  De heer Marc-Henri Cornely

  De heer Hendrik Deblander

  De heer Jean-François Hoffelt

  De heer William Janssens

  Mevr. Ann Verrydt

 2. op voordracht van de commissie der landbouwcoöperaties :

  De heer Philippe Appeltans

  Mevr. Sonja De Becker

  Mevr. Christine Le Borne

  De heer Eddy Leloup

  Mevr. Lea Rutten

 3. op voordracht van de commissie der productie- en distributiecoöperaties :

  De heer Frank Coene

  De heer Eric Van Nueten

 4. op voordracht van de commissie der dienstencoöperaties :

  De heer Joachim Beddegenoots

  De heer Peter Bosmans

  De heer Joris Cnockaert

  Mevr. Isabelle Fournier

  Mevr. Lieve Jacobs

  Art. 2. Worden tot plaatsvervangende leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie benoemd voor een termijn van vier jaar, de hierna vermelde personen :

 5. op voordracht van de commissie der verbruikscoöperaties :

  Mevr. Virginie Bartholomé

  Mevr. Elsy Lenaerts

  Mevr. Isle Poels

  Mevr. Annelies Van Den Berge

  De heer Xavier Vilour

 6. op voordracht van de commissie der landbouwcoöperaties :

  De heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT