Decreet houdende instemming door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, en met de Slotakte (VERTALING)., de 21 novembre 2002

Artikel 1. Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2. De Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk JordaniÎ, anderzijds, en de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 24 november 1997, zullen volkomen uitwerking hebben.

Brussel, 21 november 2002.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bekrachtigt het decreet aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie houdende instemming met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT