26 SEPTEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten

De Minister,

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 tot vaststelling van de bijzondere toelaatbaarheidsvereisten voor sommige graden bij de Algemene Directie van de Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de Administratieve Gezondheidsdienst, gegeven op 12 maart 2002;

Gelet op het advies van het Tussenoverlegcomité 240 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gegeven op 26 juni 2002;

Gelet op het advies van de Directieraad gegeven op 1 augustus 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er zo vlug mogelijk overgegaan moet worden tot de werving van operationele agenten om de efficiënte werking van de diverse operationele eenheden van de Civiele Bescherming niet in het gedrang te brengen;

Overwegende dat tengevolge van de steeds toenemende gevaren in de hedendaagse maatschappij de tests, die tijdens de wervingsprocedure moeten afgelegd worden, inzake specifieke beroepsgeschiktheid dienden aangepast te worden;

Overwegende dat onverwijld de vereisten inzake fysieke en psychische geschiktheid moeten aangepast worden, zodat kan nagegaan worden of de kandidaten medisch geschikt zijn om deze aangepaste tests af te leggen,

Besluit :

Artikel 1. De volgende betrekkingen van de gewestelijke diensten van de Civiele Bescherming worden bedoeld in dit besluit :

Industrieel ingenieur;

Operationeel adjunct;

Operationeel assistent;

Operationeel brigadier;

Operationeel agent.

Art. 2. De gegadigden voor de in artikel 1 bedoelde betrekkingen moeten beantwoorden aan de hieronder opgesomde vereisten inzake fysieke en psychische geschiktheid.

  1. fysiek bekwaam zijn om te kunnen deelnemen aan de tests inzake specifieke beroepsgeschiktheid bepaald in bijlage I van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 tot vaststelling van de bijzondere toelaatbaarheidvereisten voor sommige graden bij de Algemene Directie van de Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

  2. een sterke lichaamsgesteldheid hebben die hen in staat stelt vermoeiende en ononderbroken fysieke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT