Medisch-technisch comité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 mei 2022 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt

Medisch-technisch comité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2022 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan de heer ARIKAN Hayri eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het medisch-technisch comité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw VAN WOUWE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT