6 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit tot intrekking van artikel 27 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten, inzonderheid artikel 27;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 november 2001;

Gelet op het protocol nr. 405 van 13 december 2001 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Raad van State in zijn advies nr. 32.455/1 van 30 oktober 2001 gegeven bij het artikel 96 van het voorontwerp van programmawet, erop gewezen heeft dat gezien het artikel 27 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 29 oktober 2001 hernomen wordt in voormeld artikel 96, dit artikel 27 dient ingetrokken te worden;

Overwegende dat dit artikel 96 in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2001 is gepubliceerd;

Overwegende dat dit artikel 96 retroactief in werking treedt op 31 oktober 2001, de datum van publicatie van bovenvermeld koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten;

Gelet op het feit dat de intrekking van artikel 27 van bovenvermeld koninklijk besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT