10 MAART 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÈs, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair ComitÈ voor de makelarij en verzekeringsagentschappen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2006, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen.

Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 maart 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

J. PIETTE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair ComitÈ voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2006

Aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen

(Overeenkomst geregistreerd op 12 januari 2007 onder het nummer 81555/CO/307)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair ComitÈ voor de makelarij en verzekeringsagentschappen en hun werknemers.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst strekt ertoe initiatieven te ontwikkelen ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers, in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling 1, van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg.

Art. 3. Voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008 zal een bijdrage ten belope van 0,10 pct. van de bruto loonmassa zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, worden besteed voor initiatieven ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van de risicogroepen, zoals bepaald in artikel 4 van deze overeenkomst, alsook voor initiatieven die kaderen in het gelijke kansenbeleid en voor maatregelen inzake kinderopvang.

Art. 4. Als risicogroepen worden beschouwd :

- de laaggeschoolde werklozen en de langdurige werklozen, de gehandicapten, de deeltijds leerplichtigen, de herintreders, de leefloontrekkers en de laaggeschoolde werknemers, de werklozen van minstens...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT