Werving van magistraten en gerechtelijk stagiairs Oproep tot de kandidaten. - Bericht Bij toepassing van artikel 259bis -10 van het Gerechtelijk Wetboek zullen de Nederlandstalige en Franstalige benoe

Werving van magistraten en gerechtelijk stagiairs

Oproep tot de kandidaten. - Bericht

Bij toepassing van artikel 259bis -10 van het Gerechtelijk Wetboek zullen de Nederlandstalige en Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie overgaan tot de inrichting van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage.

De kandidaturen dienen uiterlijk 5 oktober 2007 bij ter post aangetekende brief verstuurd te worden naar het volgende adres : Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, Louizalaan 65, bus 1, 1050 Brussel (de poststempel geldt als bewijs).

De kandidaten moeten in hun aanvraag tot deelneming vermelden voor welk examen zij zich inschrijven (examen inzake beroepsbekwaamheid of vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage). Per examen moet een afzonderlijke kandidatuur worden ingediend.

De kandidaten die zich inschrijven voor het examen inzake beroepsbekwaamheid vermelden welke materie zij kiezen voor elk van onderstaande proeven :

1) tweede proef van het schriftelijk deel;

2) het mondelinge deel.

Voor elk van deze twee proeven hebben de kandidaten de keuze uit volgende materies :

- burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht;

- strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht;

- sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

De kandidaten kunnen desgewenst tweemaal dezelfde materie kiezen.

De kandidaten die zich inschrijven voor het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage vermelden welke materie zij kiezen voor elk van onderstaande proeven :

1) tweede proef van het schriftelijk deel;

2) het mondelinge deel.

Voor elk van deze twee proeven hebben de kandidaten de keuze uit volgende materies :

- burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht;

- strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht.

De kandidaten kunnen desgewenst tweemaal dezelfde materie kiezen.

Bij de kandidatuurstelling dienen volgende stukken te worden gevoegd :

- volledig curriculum vitae;

- een kopie van het diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten;

- de kandidaten die zich inschrijven voor het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage dienen bovendien een attest bij te voegen waaruit blijkt dat zij tijdens de periode van drie jaar voorafgaand aan de inschrijving voor het examen gedurende ten minste ÈÈn jaar als voornaamste beroepsactiviteit hetzij een stage bij de balie hebben doorlopen, hetzij andere...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT