Bericht. - Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve (Nederlandstalig kader) I. Met het oog op de samenstel

Bericht. - Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve (Nederlandstalig kader)

 1. Met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris, zal de Raad van State in de loop van het tweede trimester van 2008 een vergelijkend examen organiseren bestemd voor gegadigden die blijkens hun diploma het examen van doctor of licentiaat in de rechten in het Nederlands hebben afgelegd.

 2. Om tot het vergelijkend examen te worden toegelaten, moet de kandidaat ten volle 27 jaar oud zijn, doctor of licentiaat in de rechten zijn, en over drie jaar nuttige juridische beroepservaring beschikken. In geval van betwisting beslist de examencommissie over de toelaatbaarheid tot het examen.

  Het vergelijkend examen is drie jaar geldig wat de benoemingen betreft tot de ambten van adjunct-auditeur of adjunct-referendaris die in de loop van die periode vacant worden. De geldigheidstermijn vangt aan de dag waarop de examencommissie de rangschikking van de geslaagde kandidaten vaststelt.

 3. Het vergelijkend examen bestaat uit :

  1. Drie schriftelijke onderdelen :

   1. een verslag over een administratiefrechtelijke zaak (een verzoekschrift tot nietigverklaring) waarvan het dossier eveneens ter inzage ligt van iedere examinandus (40 punten).

    Voor dit examengedeelte beschikt de examinandus over 4 uur;

   2. een bespreking, aan de hand van een arrest, van de in dat arrest aan de orde gekomen problemen, betreffende de bevoegdheid van de Raad van State, de ontvankelijkheid evenals de gegrondheid van de ingeroepen middelen (30 punten);

   3. een kritische beoordeling, vooral uit het oogpunt van de inhoud (eerbiediging van de grondwettelijke regels, bevoegdheid, enz.) en van de juridisch-technische vormgeving van een ontwerp van wet, decreet, ordonnantie of besluit (30 punten).

    Voor de examengedeelten b) en c) samen beschikt de examinandus over 4 uur.

  2. Twee mondelinge onderdelen : (50 punten)

   1. een bespreking van de examengedeelten waarvan sprake onder 1°, a), b) en c);

   2. een uiteenzetting gedurende 10 minuten over een door de kandidaat gekozen thema uit een lijst van thema's die door de examencommissie opgesteld wordt. Dat gedeelte zal aangevuld worden met vragen over de fundamentele problemen van het staats- en bestuursrecht, hierin begrepen de relevante aspecten van het E.U.-recht en het recht inzake de rechten van de mens.

   De examinandi dienen ten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT