Bestuurszaken Onteigeningen. - Machtigingen VENECO DIENSTVERLENING. - Bij besluit van 6 juli 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerism

Onteigeningen. - Machtigingen

VENECO DIENSTVERLENING. - Bij besluit van 6 juli 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de dienstverlenende vereniging Veneco ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Maldegem kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, ter realisatie het bedrijventerrein « Krommewege ».

Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.

Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag nadat het besluit en alle relevante stukken aan de verzoeker werden betekend of de dag nadat hij er kennis van heeft kunnen hebben. Een beroep ingesteld door de onteigenden en derdebelanghebbenden is slechts ontvankelijk voordat de gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt ingezet.

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT. - Bij besluit van 23 juni 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT