Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van epizoötische ziekten., de 19 avril 2002

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van epizoˆtische ziekten worden tussen de woorden " Duitsland, " en " ItaliÎ " de woorden " Luxemburg, " ingevoegd.

Art. 2. In de titel van de bijlage van hetzelfde besluit worden tussen de woorden " Duitsland, " en " ItaliÎ " de woorden " Luxemburg, " ingevoegd.

Art. 3. In de bijlage van hetzelfde besluit worden tussen de woorden " Duitsland, " en " ItaliÎ " de woorden " Luxemburg, " ingevoegd.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 april 2002.

De Minister van Consumentenzaken Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET.

Aanhef

De minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999, inzonderheid op artikel 9bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 april 1982, 31 januari 1990, 22 mei 1990, 14 juli 1995 en 13 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT