Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest., de 19 avril 2002

Artikel 1. Artikel 1, paragraaf 2bis , van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest wordt opgeheven.

Art. 2. Bijlage I van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage I bij onderhavig besluit.

Art. 3. Bijlage II van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage II bij onderhavig besluit.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2002.

Brussel, 19 april 2002.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET

BIJLAGEN.

Art. N1. Bijlage I. Landen waarvoor de bepalingen vermeld in dit besluit van toepassing zijn :

  1. Spanje

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 19 april 2002.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET

Art. N2. Bijlage II. - Landen waarvoor de bepalingen, vermeld in dit besluit van toepassing zijn :

Spanje, met uitzondering van

- de provincie Barcelona en de comarcas RipollËs, Garrotxa en Selva in de provincie Gerona in CataloniÎ.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 19 april 2002.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET.

Aanhef

De minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999, inzonderheid op artikel 9bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 april 1982, 31 januari 1990, 22 mei 1990, 14 juli 1995 en 13 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van de dieren tijdens het vervoer en de erkenningvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT