Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1981 houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van de varkenspest., de 16 novembre 1994

Artikel 1. Artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 juli 1981 houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van de varkenspest wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 9. In geval de houder weigert of nalaat de bepalingen van artikel 6 na te leven, wordt de vergoeding bedoeld in artikel 15 van het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en de Afrikaanse varkenspest, verminderd met 50 percent, onverminderd de bij artikel 10 voorziene strafbepalingen. "

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 november 1994.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw,

  1. BOURGEOIS

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991 en 6 augustus 1993, inzonderheid hoofdstuk III;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1981 houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van de varkenspest, gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en de Afrikaanse varkenspest, gewijzigd bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT