Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de rundertuberculose., de 7 novembre 1994

Artikel 1. Punt c) van artikel 1, van het ministerieel besluit van 15 september 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de rundertuberculose is opgeheven.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1994.

Brussel, 7 november 1994.

  1. BOURGEOIS

Aanhef

De Minister van Landbouw,

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991 en 6 augustus 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 mei 1963, houdende maatregelen ter bestrijding van de rundertuberculose, inzonderheid de artikelen 4 en 5, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 januari 1965, 1 september 1971, 19 januari 1976, 4 maart 1985, 12 juli 1989, 19 december 1990, 28 november 1991 en 24 januari 1994;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 september 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de rundertuberculose;

Gelet op de Richtlijn van de Raad van 26 juni 1964, inzake veterinairrechtelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT