Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-05-2002 en tekstbijwerking tot 25-08-2005), de 22 avril 2002

HOOFDSTUK I. - Definities.

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

- verzameling : het bijeenbrengen van dieren op openbare plaatsen, meer bepaald de verzamelcentra en markten zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van de dieren tijdens het vervoer en de erkenningvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra;

- bedrijf : elk bedrijf of plaats waar gewoonlijk dieren worden gehouden, erin begrepen de erbij horende terreinen;

- verdacht aangetast bedrijf : bedrijf waar één of meer verdacht klinisch aangetaste dieren aanwezig zijn en waarvan de laboratoriumonderzoeken, uitgevoerd in het Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie, de aanwezigheid van het mond- en klauwzeervirus niet weerlegd hebben;

- verdacht besmet bedrijf : bedrijf waar één of meer van besmetting verdachte dieren aanwezig zijn, zelfs als de termijn van twaalf dagen verstreken is;

- IVK : Instituut voor Veterinaire Keuring.

HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen.

Art. 2. Elke verantwoordelijke of elke inwonende van een uitbating waar tweehoevigen worden gehouden die terugkeert van een land waar beperkende maatregelen van toepassing zijn ter bestrijding van mond- en klauwzeer is verplicht de nodige hygiënische en ontsmettingsvoorzorgen te nemen bij het betreden van het bedrijf volgens de voorschriften van de dienst.

Art. 3. Op geheel het grondgebied van het Rijk is de toegang tot een bedrijf of een uitbating, met inbegrip van de slachthuizen, waar runderen, varkens, schapen, geiten of andere tweehoevigen worden gehouden toegelaten voor personen of voertuigen die niet behoren tot dit bedrijf of de hierboven vermelde uitbating op voorwaarde dat de nodige hygiënische en ontsmettingsvoorzorgen genomen worden bij het betreden en verlaten van het bedrijf of uitbating volgens de voorschriften van de Dienst :

- gebruik van een ontsmettingsvoetbad met een erkend ontsmettingsmiddel bij het betreden en verlaten van het bedrijf of de uitbating;

- wassen van de handen bij het verlaten van het bedrijf of de uitbating;

- gebruik van bedrijfskledij en laarzen;

- reiniging en ontsmetting van de voorwerpen die in contact kwamen met de dieren.

Art. 4. In alle inrichtingen of plaatsen van het Rijk waar zich tweehoevige dieren bevinden, kan het Hoofd van de Veterinaire Diensten op basis van een gemotiveerd advies beslissen om over te gaan tot de preventieve opruiming van alle er aanwezige tweehoevige dieren.

HOOFDSTUK III. - Vervoer van dieren.

Art. 5. § 1. Elk transport van schapen, geiten en hertachtigen moet worden begeleid door de documenten zoals voorzien in bijlage I en II van dit besluit.

§ 2. Na elk transport van tweehoevigen moeten de voertuigen worden gereinigd en ontsmet.

§ 3.Voor elk transport van tweehoevigen met als bestemming een slachthuis gelden de volgende bepalingen :

 1. geen enkel dier op een transport dat een slachthuis aandoet mag, eens aangekomen op de terreinen van een slachthuis, het slachthuis nog verlaten;

 2. elk, voor dierenvervoer, gebruikt vervoermiddel moet voor het verlaten van het slachthuis gereinigd en ontsmet worden op de daarvoor ingerichte plaats van het slachthuis en mag slechts als dusdanig het slachthuis verlaten;

 3. voor transporten van schapen, geiten en hertachtigen overhandigt de vervoerder een kopie van het document bedoeld in de bijlage I aan de verantwoordelijke van het slachthuis die deze documenten chronologisch bewaart;

 4. het op de transportdocumenten voorziene ontsmettingsluik of het document bedoeld in de bijlage II moet ingevuld en ondertekend worden door een dierenarts van het IVK of door een erkende dierenarts die hiervoor speciaal is aangeduid door de bevoegde inspecteur-dierenarts en belast met de controle op de goede reiniging en ontsmetting;

 5. voor transporten afkomstig uit andere lidstaten of derde landen dient bij de controle op de reiniging en ontsmetting het document waarvan een model in bijlage IV ingevuld te worden. Een kopie ervan wordt gefaxt aan de bevoegde inspecteur-dierenarts. Een kopie ervan wordt chronologisch bewaard in een register " reiniging en ontsmetting " op het slachthuis;

  § 4. Ter uitvoering van de in § 3, 4° en 5° voorziene controle door een aangeduide erkende dierenarts buiten de periode van aanwezigheid van een dierenarts van het IVK maakt het slachthuis een schriftelijke overeenkomst, volgens de instructies van de Dienst, met de erkende dierenarts(en) belast met de controle van de reiniging en ontsmetting. Een kopie hiervan wordt overgemaakt aan de bevoegde inspecteur-dierenarts.

  De kosten voor de controle van deze reiniging en ontsmetting zijn ten laste van het slachthuis die deze terugvordert van de betrokken vervoerder.

  § 5. 1° Varkens mogen worden vervoerd onder de volgende voorwaarden :

  - slachtvarkens worden geladen op één of meerdere...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT