Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest., de 28 décembre 1994

Artikel 1. Artikel 1, § 1 van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Artikel 1. § 1. Elke verzameling van varkens met uitzondering van slachtvarkens is verboden op gans het grondgebied van het Rijk. Dit verbod is niet van toepassing op het samenbrengen van varkens van verschillende bedrijven op eenzelfde voertuig wanneer dit gebeurt voor rechtstreeks vervoer naar eenzelfde bestemming.

Indien op het vervoermiddel evenwel meer varkens worden vervoerd dan kunnen worden gehuisvest in de te vullen stal of stallen op het bedrijf van bestemming, mag het restant varkens op een tweede bedrijf van bestemming worden gelost.

Ontheffing op het verbod bedoeld bij lid 1 wordt verleend op het verzamelen van fokvarkens voor zover de volgende voorwaarden worden nageleefd :

 1. de plaats van verzameling moet onder permanent toezicht staan van een door de Dienst aangeduide dierenarts;

 2. enkel fokvarkens ouder dan vier en niet ouder dan dertig maanden mogen er worden aangeboden;

 3. de voor de verzameling bestemde varkens moeten vergezeld zijn van een getuigschrift afgeleverd door de bedrijfsdierenarts bedoeld bij het koninklijk besluit van 16 juli 1981 houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van de varkenspest. Uit dit getuigschrift moet blijken dat de varkens :

  1. afkomstig zijn uit een bedrijf dat in de loop van de laatste zes maanden serologisch onderzocht is op klassieke varkenspest;

  2. afkomstig zijn uit een bedrijf waar een klinisch onderzoek verricht ten hoogste vierentwintig uur vóór vertrek van de varkens geen tekenen van een besmettelijke ziekte aan het licht hebben gebracht;

  3. desgevallend beantwoorden aan bijkomende voorwaarden door de Dienst bepaald en schriftelijk aan de inrichters van de verzameling medegedeeld;

 4. de varkens moeten worden aangevoerd met eigen vervoer van het bedrijf van oorsprong of met een vervoermiddel van een erkend vervoerder;

 5. vóór de varkens tot de verzameling worden toegelaten, worden ze door de aangeduide dierenarts onderzocht; naast het klinisch onderzoek controleert deze dierenarts ook het sub 3° bedoelde getuigschrift en de identificatie der dieren;

 6. de afvoer van de varkens na de verzameling gebeurt mutatis mutandis onder de voorwaarden bedoeld bij sub 4°;

 7. bij terugkeer in het bedrijf van oorsprong of na aankomst op een ander bedrijf waar de dieren na de verzameling zullen worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT