Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest., de 29 juillet 1997

Artikel 1. Artikel 2, ß 1 van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest, gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 maart 1997, wordt aangevuld als volgt :

" Elke vervoerder, afkomstig uit Nederland, die varkens wenst te vervoeren in BelgiÎ, mag sinds 48 uur geen contact gehad hebben met een varkensbedrijf van dit land en dient zich aan te bieden bij de Veterinaire Dienst, bevoegd voor de plaats van lading, teneinde te bewijzen dat hij enerzijds deze voorwaarde eerbiedigt heeft en anderzijds dat zijn voertuig gereinigd en ontsmet werd na het laatste vervoer.

De Inspecteur-dierenarts, of zijn afgevaardigde, levert een verklaring af waarvan het model als bijlage XVIII bij dit besluit gevoegd is en dat een geldigheidsduur van 24 uur heeft. "

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 juli 1997.

K. PINXTEN

BIJLAGE.

Art. N. Bijlage XVIII bij het Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest.

(Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. 31-07-1997, p. 19634).

Aanhef

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994 en 20 december 1995;

Gelet op de Richtlijn 80/217/EEG tot vaststelling van maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest, gewijzigd bij Richtlijn 84/645/EEG van de Raad van 27 december 1984, Richtlijn 87/486/EEG van de Raad van 22 september 1987 en Richtlijn 91/685/EEG van de Raad van 11 december 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT