25 MAART 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de CRAB-specificaties

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 4 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, artikel 2 tot en met 4;

Gelet op de voorstellen van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, gedaan op 29 juni 2010 en 15 september 2010;

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het besluit van 25 maart 2011 : het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand.

Art. 2. De CRAB-specificaties, vermeld in artikel 2 van het besluit van 25 maart 2011, worden vastgesteld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. De CRAB-specificaties, vermeld in artikel 3 van het besluit van 25 maart 2011, worden vastgesteld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4. De CRAB-specificaties, vermeld in artikel 4 van het besluit van 25 maart 2011, worden vastgesteld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. De stuurgroep GDI-Vlaanderen stelt, op voorstel van het agentschap, de technische voorschriften van de CRAB-specificaties, vermeld in artikel 2 tot en met 4, vast.

De technische voorschriften worden door het agentschap op zijn website bekendgemaakt.

Brussel, 25 maart 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

K. PEETERS

Bijlage 1. De CRAB-specificaties over het opnemen en beheren van adrescomponenten

 1. Het CRAB-datamodel

  In het CRAB wordt een datamodel, met het bijbehorende uitwisselingsformaat, gebruikt dat zeer dicht aanleunt bij het proces van toekenning van straatnamen, huisnummers en subadressen (appartement- en busnummers) door de gemeente. Een CRAB-adres is opgebouwd uit een combinatie van adrescomponenten (gemeentenaam, straatnaam, huisnummer, subadres, ...) die verwijzen naar geografische objecten (gemeente, weg, gebouw, perceel, brievenbus, ...) op het terrein. Kenmerkend voor het CRAB is verder dat naast die adrescomponenten ook de geografische positie of adrespositie van ieder adres in het CRAB wordt opgenomen.

  De voornaamste adrescomponenten uit het CRAB-datamodel zijn de gemeente, de straatnaam, het huisnummer, het subadres en de postkantoncode.

  1.1. Gemeente

  Naast de gemeentenaam wordt van elke gemeente eveneens de gemeentecode of 'NIS-code' opgeslagen in de CRAB-databank. De gemeentecode wordt toegekend door de FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

  1.2. Straatnaam

  Een straatnaam is een officiële benaming voor een (deel van een) weg die door de gemeente wordt toegekend bij gemeenteraadsbesluit. Overeenkomstig artikel 10 en 11 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand is alleen de gemeente bevoegd voor het vaststellen en toekennen van straatnamen op haar grondgebied. Om identificatieproblemen door verschillen in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT