18 JULI 2002. - Besluit van de Waalse Regering waarbij een subsidie aan de steden Charleroi, La Louvière, Luik, Bergen, Namen, Seraing, Doornik en Verviers voor 2002 wordt verleend voor de tenuitvoerlegging van Waalse acties voor de veiligheids- en preventiecontracten, met inbegrip van het aanhangsel over de stadsheropleving

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 maart 2002;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 juli 2002;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de ordonnancering van de eerste tranche van de subsidie waarvoor de steden Charleroi, La Louvière, Luik, Bergen, Namen, Seraing, Doornik en Verviers in aanmerking kunnen komen, onverwijld verricht moet worden;

Overwegende dat de steden buurtacties ten aanzien van de burger ondernemen en oplossingen nastreven die aan de bijzondere plaatselijke toestanden beantwoorden;

Overwegende dat het beleid ter ondersteuning van de steden die veiligheids- en preventiecontracten ontwikkelen op grond hiervan voortgezet moet worden;

Overwegende dat de Regering in haar gewestelijke beleidsverklaring van 15 juli 1999 haar wil bevestigd heeft om de in het kader van de veiligheids- en preventiecontracten gevoerde projecten verder te ondersteunen;

Overwegende dat deze wil in het toekomstcontract voor Wallonië bevestigd is;

Overwegende dat de administratieve begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 een basisallocatie 43.14.01 bevat, uitgetrokken op programma 01 van organisatie-afdeling 14, titel I, met het oog op de toekenning van subsidies aan de gemeenten voor acties ter bevordering van sociale integratie en veiligheid;

Overwegende dat het aangewezen is de veiligheids- en preventiecontracten voor 2002 te hernieuwen;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Een subsidie wordt verleend aan de steden Charleroi, La Louvière, Luik, Bergen, Namen, Seraing, Doornik en Verviers op grond van de in de bijlage bij dit besluit vermelde verdeling met het oog op de uitvoering voor 2002 van hun veiligheids- en preventiecontract, hierna "het contract" genoemd.

Het totaalbedrag van de subsidies, d.i. 5.852.518,22 euro, wordt aangerekend op de kredieten uitgetrokken op artikel 43.14.01, programma 01, organisatie-afdeling 14, titel I van de begroting van het Waalse Gewest.

Art. 2. De uitgaven waarvoor de subsidie wordt verleend, bestaan uit personeels-, werkings- en investeringskosten die rechtstreekse verbonden zijn aan de acties die in het kader van de veiligheids- en preventiecontracten door de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT