21 JUNI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wijze van uitgifte van de loterijen met biljetten genaamd « Cabrio » en « Thematische », openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Cabrio » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder veranderlijke thematische benamingen naargelang de seizoens-, feestelijke, culturele, sportieve of gelegenheidsevenementen, inzonderheid op artikel 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 mei 2002, en op artikel 6;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het wenselijk is de waarde van en het aantal hoofdloten van de loterij met biljetten, « Cabrio » genaamd, te vervangen, teneinde deze aantrekkelijker te maken;

Overwegende dat de zorg van de Nationale Loterij om de « Cabrio » te stimuleren teneinde, in het algemeen belang, haar winst te vergroten en al haar wettelijke verplichtingen na te komen, blijk geeft van een gezond beheer;

Overwegende dat, bij ontstentenis van de zeer snelle bevordering van het nieuwe lotenplan van de « Cabrio », de Nationale Loterij het voordeel van de verwezenlijking van extra inkomsten dreigt te verliezen;

Overwegende dat het wenselijk is de wijze van de lotentoewijzing van de thematische biljettenloterij te verduidelijken, teneinde elk misverstand te vermijden;

Overwegende dat het absoluut noodzakelijk is voor de Nationale Loterij om dringend een resem administratieve, commerciële en technische maatregelen te treffen teneinde de doelstelling van het huidige besluit te kunnen verwezenlijken binnen de gewilde termijnen;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Cabrio » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen door de volgende bepaling :

Art. 3. Per hoeveelheid van één miljoen uitgegeven biljetten is...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT