Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, 'Corso' genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij., de 9 août 2002

Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, "Corso" genaamd.

De Corso is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door de aanduiding op het biljet, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al dan niet verkregen is. Die aanduiding staat verborgen onder een af te krassen ondoorzichtbare deklaag.

Art. 2. Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op een miljoen, of een veelvoud van een miljoen.

De verkoopprijs van een biljet is bepaald op 2 EUR.

Art. 3. Per hoeveelheid van een miljoen uitgegeven biljetten is het aantal loten vastgesteld op 238.785 waaronder 238.745 loten in geld en 40 loten in natura.

Onder de loten in geld zijn er : 1 lot van 100.000 EUR, 4 loten van 10.000 EUR, 40 loten van 1.000 EUR, 400 loten van 100 EUR, 800 loten van 50 EUR, 2.500 loten van 20 EUR, 5.000 loten van 10 EUR, 100.000 loten van 5 EUR en 130.000 loten van 2 EUR.

De loten in natura zijn, onder voorbehoud van artikel 8, tweede lid, 40 reischeques met een eenheidswaarde van 2.500 EUR, B.T.W. inbegrepen, en waarvan de eigenschappen en gebruiksvoorwaarden bepaald worden door de Nationale Loterij.

Art. 4. § 1. In een afgebakende zone van de biljetten staat een rooster van 36 vakjes die geschikt zijn in 6 horizontale lijnen, "rijen" genoemd, en in 6 verticale lijnen, "kolommen" genoemd, waarbij elke lijn 6 vakjes bevat. Gezien van boven naar onderen worden de 6 rijen respectievelijk "rij 1", "rij 2", "rij 3", "rij 4", "rij 5" en "rij 6" genoemd.

In elk vakje van de rijen 1, 2, 3, 4 en 5 staat een pijl afgebeeld waarvan de richting steeds een aanpalend vakje aanwijst, rechts, links, boven of onder het betroffen vakje. De richting van een pijl kan vakje tot vakje verschillen. Het linker vakje van rij 1 wordt "vertrekvakje" genoemd en draagt bovendien de vermelding "START".

In elk vakje van rij 6 staat willekeurig ofwel één van de in artikel 3, tweede lid, bedoelde lotenbedragen, gedrukt in Arabische cijfers, ofwel de afbeelding van een reiskoffer, ofwel de vermelding "0,00".

§ 2. De in § 1, eerste lid, bedoelde zone is bedekt met een ondoorzichtige laag die door de deelnemers moet worden afgekrast. Op deze ondoorzichtige deklaag, die mogelijks een afbeelding of een tekening draagt, staat een rooster van 36 vakjes afgebeeld waarvan de samenstelling en het formaat identiek zijn aan het in § 1, eerste...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT