1 JULI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2010 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Scheldereglement, artikel 24, eerste lid, gewijzigd bij het verdrag, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest, inzake de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005, en goedgekeurd bij het decreet van 9 maart 2007;

Gelet op het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman, artikel 12, 13, 15, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, en artikel 17;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2010 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 1 juli 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een aanpassing van de tarieven van het loodsgeld, loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in het loodsvaarwater en andere kosten dringend en noodzakelijk is om een hogere kostendekkingsgraad van de tarieven te bereiken;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2010 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. punt 1° wordt vervangen door wat volgt :

  « 1° lengte : lengte over alles volgens de « Wheelhouse poster » of de « Pilot card »; »;

 2. punt 3° wordt vervangen door wat volgt :

  « 3° zomerdiepgang : maximale inzinking van het gelijklastig vaartuig (voor- en achterdiepgang identiek) in de zomer in zoet water volgens de « International Convention Load Lines 1966 ». Dat komt overeen met de zomerdiepgang in zout water, vermeerderd met de « fresh water allowance", aangeduid met de letter F op het PLIMSOLL- merk; »;

 3. punt 7° en punt 8° worden opgeheven.

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 4. tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

  De blokmaat wordt vastgelegd door de Vlaamse loodsdienst. Om ontvankelijk te zijn, moeten aanpassingen aan de blokmaat binnen drie maanden na de factuurdatum aan de Vlaamse loodsdienst worden voorgelegd. De Vlaamse loodsdienst beslist autonoom over aanpassingen aan de blokmaat.

  ;

 5. in het bestaande derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt in punt 1° het getal « 14,00 » vervangen door het getal « 15,20 »;

 6. het bestaande vijfde lid, dat het zesde lid wordt, wordt vervangen door wat volgt :

  Voor het traject Antwerpen - Boven-Zeeschelde, of omgekeerd, en voor een verhaling op de Boven-Zeeschelde wordt het loodsgeld vastgesteld op basis van het tarief « verhaling Antwerpen », waarbij het loodsgeld evenwel niet hoger mag zijn dan het tarief van blokmaatklasse 4. »

  Art. 3. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1° in het tweede lid wordt het woord « binnen » vervangen door het woord « voor »;

  2° in het derde lid wordt het woord « buiten » vervangen door het woord « voorbij ».

  Art. 5. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden « kusthaven-Duinkerke rede » en de zinsnede « (of omgekeerd) » de zinsnede « via de boei E12 » ingevoegd.

  Art. 6. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

  1° het eerste lid wordt opgeheven;

  2° er worden twee leden toegevoegd, die luiden als volgt :

  Alle loodsgelden en de loodsvergoedingen die voortvloeien uit een uitgaande reis van een vaartuig, moeten door de exploitant in de vertrekhaven betaald worden. Dat geldt ook voor reizen tussen de havens van Gent en Antwerpen of havens of ligplaatsen die op de Boven-Zeeschelde liggen (of omgekeerd).

  Voor reizen van Oostende en Zeebrugge naar Antwerpen of Gent of havens of ligplaatsen die op de Boven-Zeeschelde liggen (of omgekeerd) betaalt de exploitant in de vertrekhaven de loodsgelden en loodsvergoedingen tot Vlissingen rede en betaalt de exploitant in de haven van bestemming de loodsgelden en loodsvergoedingen vanaf...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT