Koninklijk besluit betreffende limonades. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-12-1995 en tekstbijwerking tot 18-07-1997), de 4 octobre 1995

Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. Limonade : een niet alcoholische, al dan niet koolzuurhoudende drank, samengesteld uit water, suikers en aroma's;

 2. Limonade met vruchtenextracten, limonade met plantenextracten een niet alcoholische, al dan niet koolzuurhoudende drank, samengesteld uit water, suikers, aroma' s, aromatiserende extracten van vruchten of van planten, en waaraan vruchtesappen en eetbare delen van vruchten of planten mogen zijn toegevoegd;

 3. Vruchtenlimonade : een niet alcoholische, al dan niet koolzuurhoudende drank, samengesteld uit water, suikers en vruchtesappen ten belope van minimum 10 %, en waaraan aroma's, aromatiserende extracten van vruchten of van planten en eetbare delen van vruchten of planten mogen zijn toegevoegd;

 4. Limonades : de onder 1° tot 3° bedoelde dranken.

  § 2. Behalve de bepalingen van artikel 2, 1°, b) en d) (...) en van artikel 3, §§ 4 en 6, zijn de bepalingen van dit besluit niet van toepassing op dranken die overeenkomstig de geldende reglementering gefabriceerd en/of in de handel gebracht worden in de andere Lid-Staten van de Europese Unie, en op dranken afkomstig van de EFTA landen medeondertekenaars van het EER akkoord.

  Art. 2. Het is verboden in de handel te brengen :

 5. de artikel 1, § 1, bedoelde waren :

  1. waaraan andere suikers zijn toegevoegd dan : saccharose, invertsuiker, glucose, fructose, glucosestroop, fructosestroop, afzonderlijk of gezamenlijk gebruikt;

  2. die andere dan toegelaten toevoegsels bevatten;

  3. die meer dan 5 g ethylalcohol per liter bevatten;

  4. waarvan het gehalte aan glycerolester van colofonium, afkomstig van de gebruikte aroma's, meer dan 100 mg per liter bedraagt;

 6. limonade die andere dan de in artikel 1, § 1, 1° voorziene ingrediënten bevat;

 7. limonade met vruchten- of plantenextracten:

  1. die andere dan de in artikel 1, § 1, 2° voorziene ingrediënten bevat;

  2. die met de benaming "tonic" aangeduid wordt en :

  - waarvan het kininegehalte lager is dan 40 mg per liter;

  - die niet helder is;

 8. vruchtenlimonade :

  1. die andere dan de in artikel 1, § 1, 3° voorziene ingrediënten bevat;

  2. waarvan het gehalte aan vruchtesappen of de overeenkomstig hoeveelheid concentraat lager is dan 10 % (gew/ gew);

  3. die geen kinine bevat of waarvan het kininegehalte hoger is dan 40 mg per liter wanneer de benaming "bitter", wordt gebruikt.

  Art. 3. § 1. Bij het in de handel brengen mogen uitsluitend en moeten de in artikel 1, § 1 bedoelde waren...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT