26 APRIL 2005. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004 (1) (2) (3)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2. De Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische SocialistischeVolks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 april 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

 1. DE GUCHT

  De Minister van Buitenlandse Handel,

 2. VERWILGHEN

  Met 's Lands zegel gezegeld :

  De Minister van Justitie,

  Mevr. L. ONKELINX

  _______

  Nota

  (1) Zitting 2004-2005.

  Senaat.

  Documenten. - Ontwerp van wet ingediend op 8 december 2004, nr. 3-951/1. - Verslag, nr. 3-951/2.

  Parlementaire Handelingen. - Bespreking en stemming. Vergadering van 17 februari 2005.

  Kamer van volksvertegenwoordigers.

  Documenten. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 51-1616/1. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 51-1616/2.

  Parlementaire Handelingen. - Bespreking en stemming. Vergadering van 17 maart 2005.

  (2) Zie Decreet van het Vlaamse Gewest van 7 juli 2006 (Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2006), Decreet van het Waalse Gewest van 17 november 2005 (Belgisch Staatsblad van 8 december 2005 (Ed.)), Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 10 maart 2005 (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2005)

  (3) Deze Overeenkomst zal in werking treden op 8 december 2007, overeenkomstig haar artikel 15.

  Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

  De Regering van het Koninkrijk BelgiÎ, handelend zowel in eigen naam als in naam van de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, krachtens bestaande overeenkomsten, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, en de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, enerzijds,

  en

  De Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds,

  (hierna te noemen ´ de Overeenkomstsluitende Partijen ª),

  verlangende hun economische samenwerking te versterken door voor investeringen door investeerders van de ene Overeenkomstsluitende Partij gunstige investeringsvoorwaarden te scheppen op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij,

  erkennende dat de bevordering van investeringen en de bescherming ervan krachtens deze Overeenkomst de economische samenwerking tussen de Overeenkomstsluitende Partijen zal stimuleren,

  zijn het volgende overeengekomen :

  Artikel 1

  Begripsomschrijvingen

  Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de term :

  1. ´ Investeerders ª :

   1. de ´ onderdanen ª, met name elk natuurlijk persoon die volgens de wetgeving van het Koninkrijk BelgiÎ of het Groothertogdom Luxemburg dan wel van de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah wordt beschouwd als een onderdaan van onderscheidenlijk het Koninkrijk BelgiÎ, het Groothertogdom Luxemburg of van de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah;

   2. de ´ ondernemingen ª, met name elke rechtspersoon die is opgericht in overeenstemming met de wetgeving van het Koninkrijk BelgiÎ of het Groothertogdom Luxemburg dan wel van de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op onderscheidenlijk het grondgebied van het Koninkrijk BelgiÎ, het Groothertogdom Luxemburg of het grondgebied van de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah.

  2. ´ Investeringen ª: alle soorten vermogensbestanddelen en elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreng in speciÎn, natura of diensten, die worden geÔnvesteerd of geherinvesteerd in welke economische sector ook.

   Als investeringen in de zin van deze Overeenkomst gelden in het bijzonder, doch niet uitsluitend :

   1. roerende en onroerende goederen, alsmede andere zakelijke rechten zoals hypotheken, retentierechten, pandrechten, rechten van vruchtgebruik en soortgelijke rechten;

   2. aandelen, maatschappelijke aandelen en alle andere vormen van deelneming, met inbegrip van minderheidsdeelnemingen dan wel onrechtstreekse deelnemingen, in bedrijven die zijn opgericht op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende Partijen;

   3. obligaties, tegoeden en gelijk welke prestatie die een economische waarde heeft met betrekking tot de investering;

   4. auteursrechten, rechten van industriÎle eigendom, technische werkwijzen, handelsnamen en goodwill;

   5. publiekrechtelijke of contractuele concessies, waaronder die tot het opsporen, ontwikkelen, winnen of exploiteren van natuurlijke rijkdommen.

   Veranderingen in de rechtsvorm waarin vermogensbestanddelen en kapitaal werden geÔnvesteerd of geherinvesteerd doen geen afbreuk aan de omschrijving ervan als ´ investering ª als bedoeld in deze Overeenkomst.

  3. ´ Opbrengst ª: de bedragen die een investering oplevert, en met name, doch niet uitsluitend, winst, rente, vermogensaanwas, dividenden, royalty's en uitkeringen.

  4. a) met betrekking tot ´ het grondgebied van het Koninkrijk BelgiÎ ª en ´ het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg ª is de term van toepassing op het grondgebied van het Koninkrijk BelgiÎ en het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg evenals de zeegebieden, dit wil zeggen de gebieden op en onder zee die zich voorbij de territoriale wateren van het Koninkrijk BelgiÎ uitstrekken en waarin het, overeenkomstig het internationaal recht, soevereine rechten en rechtsmacht uitoefent met het oog op de opsporing, de winning en het behoud van de natuurlijke rijkdommen;

   1. met betrekking tot ´ het grondgebied van de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah ª, betekent de term het gebied dat binnen de landsgrenzen valt alsmede de zee, de zeebodem en de ondergrond daarvan waarover de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah overeenkomstig zijn nationale wetgeving en voorschriften en het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT