13 DECEMBER 2002. - Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 22 november 2002;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheden :

- dat het besluit noodzakelijk is voor de volledige omzetting in intern recht van de Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (die moest omgezet zijn tegen uiterlijk 25 december 2000);

- dat het Koninkrijk België bij beslissing van 17 september 2002 gedagvaard werd voor het Europees Hof van Justitie wegens niet-naleving van de omzettingsverplichting van bovenvermelde richtlijn (zaak C-122/02);

- dat op de EU-top van Staatshoofden en Regeringsleiders van maart 2002 in Barcelona werd beslist dat de lid-Staten binnen één jaar het deficit inzake omzetting van interne markt-richtlijnen zouden reduceren tot 1,5 % en voor wat betreft de richtlijnen waarvan de uiterste omzettingstermijn reeds meer dan twee jaren is verstreken te reduceren tot 0 %. Richtlijn 98/83/EG wordt, zoals bijna alle milieurichtlijnen, beschouwd als een interne marktrichtlijn;

- dat België het afgelopen jaar een aanzienlijke verbetering gerealiseerd heeft wat de omzetting van EU-richtlijnen betreft en dat het van groot belang is de inspanningen voor een tijdige omzetting daar waar mogelijk ten spoedigste te finaliseren;

- dat de richtlijn in kwestie bepaalt dat het water bestemd voor menselijke consumptie uiterlijk tegen 25 december 2003 moet voldoen aan de eisen opgenomen in bijgevoegd besluit en hiervoor een controleprogramma opgesteld en goedgekeurd moet worden;

- dat de rapportering over de naleving van de richtlijn per kalenderjaar gebeurt en het derhalve wenselijk is om de kwaliteitseisen ten laatste op 1 januari 2003 te laten ingaan (datum waarop voorgesteld wordt om het nu toepasselijk besluit van 15 maart 1989 op te heffen);

- dat de uiterlijke datum voor het indienen van het controleprogramma voor 2003 (artikel 11, § 1) vastgelegd is op 1 december 2002;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 29 november 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 98/83/EG van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van water, bestemd voor menselijke consumptie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen en van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Definities en algemene bepalingen m.b.t. levering en productie van water,

bestemd voor menselijke consumptie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu en het Waterbeleid;

 2. nieuwe inrichtingen en waterdistributienetwerken : inrichtingen en waterdistributienetwerken die aangelegd of gewijzigd worden na het inwerking treden van dit besluit;

 3. het decreet : het decreet van 24 mei 2002 betreffende water, bestemd voor menselijke aanwending;

 4. de afdeling Water : de afdeling Water van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

 5. de gezondheidsinspectie : de afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

  De definities van het decreet zijn van toepassing op dit besluit.

  Art. 2. § 1. Behoudens afwijkingen toegestaan krachtens hoofdstuk II mag geen water, bestemd voor menselijke consumptie, geleverd worden dat niet gezond en schoon is.

  Onder leveren wordt verstaan elke vorm van terbeschikkingstelling al dan niet tegen betaling, ook als onderdeel van de verhuur, het verpachten of op enige ander wijze ter beschikking stellen van onroerende goederen, zelfs als verbruiker en leverancier dezelfde persoon zijn.

  § 2. Het water dat bestemd is voor menselijke consumptie wordt geacht gezond en schoon te zijn wanneer :

 6. het geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen bevat in hoeveelheden of concentraties die gevaar voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren;

 7. het minstens voldoet aan de in bijlage I, delen A en B , gestelde parameterwaarden;

 8. het geproduceerd en gedistribueerd wordt overeenkomstig het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

  Art. 3. Als de waterleverancier water levert dat niet geschikt is voor menselijke consumptie zoals tweedecircuitwater neemt hij afdoende voorzorgen om de menselijke consumptie ervan te beletten.

  Art. 4. Niemand mag zich direct of indirect op het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten beroepen om de huidige kwaliteit van water, bestemd voor menselijke consumptie, erop te laten achteruitgaan, tenzij dit geen gevolgen heeft voor de bescherming van de volksgezondheid en de verontreiniging van voor de drinkwaterproductie bestemd water niet toeneemt.

  Art. 5. § 1. Enkel de technische hulpstoffen en andere toevoegsels, opgenomen in bijlage IV, mogen worden aangewend bij de bereiding van water, bestemd voor menselijke consumptie. De minister kan na advies van de gezondheidsinspectie de bijlage IV aanpassen, onder meer ingevolge de technologische vooruitgang of Europese maatregelen.

  § 2. De waterleverancier neemt alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de stoffen, bedoeld in § 1, alsook de stoffen die in het water achterblijven ingevolge de toegepaste materialen in zijn nieuwe inrichtingen en waterdistributienetwerken, niet in een hogere concentratie in het geleverde water voorkomen dan door het goede gebruik van die stoffen of materialen onvermijdelijk is. In geen geval mag het gebruik van die stoffen en de toepassing van die materialen een overschrijding van de parameterwaarden in bijlage I, delen A en B tot gevolg hebben en noch direct noch indirect afbreuk doen aan de bescherming van de volksgezondheid.

  § 3. Als het water, bestemd voor menselijke consumptie, bij de bereiding of distributie gedesinfecteerd wordt, neemt de waterleverancier alle maatregelen om de doelmatigheid van de toegepaste desinfectie te controleren. Daarbij wordt er naar gestreefd om de aanwezigheid van desinfecteermiddelen en afbraakproducten door de desinfectie zo laag mogelijk te houden.

  HOOFDSTUK II. - Afwijkingen

  Art. 6. § 1. De minister kan, op aanvraag van de waterleverancier en na advies van de gezondheidsinspectie, afwijkingen op de parameterwaarden van bijlage I, deel B toestaan als de afwijking geen gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, in het leveringsgebied in kwestie op geen enkele andere redelijke manier kan worden verzekerd.

  Een tweede volgende afwijking kan worden toegestaan op basis van een verslag waaruit moet blijken dat de situatie voldoende verbeterd is.

  De afwijkingen, zoals hierboven bedoeld, worden telkens toegestaan voor een zo kort mogelijke termijn die niet langer mag zijn dan drie jaar. Aan het einde van elke termijn rapporteert de waterleverancier over de toestand en de opgetreden verbeteringen.

  § 2. In uitzonderlijke gevallen kan de minister, op aanvraag van de waterleverancier, na advies van de gezondheidsinspectie en na goedkeuring door de Commissie van de Europese Unie, de afwijking een derde maal voor ten hoogste drie jaar verlengen.

  Art. 7. § 1. De vraag tot afwijking wordt ingediend bij de afdeling Water. Elke aanvraag tot afwijking of verlenging van de toelating tot afwijking van een parameterwaarde als bedoeld in artikel 6 bevat minstens :

 9. de reden van de vraag tot afwijking;

 10. de parameter waarvoor een afwijking wordt gevraagd, de voorgaande relevante controleresultaten die met deze parameter verband houden en de maximaal toelaatbare waarde volgens dit besluit en eventueel eerder toegestane afwijking;

 11. het leveringsgebied in kwestie, de hoeveelheid geleverd water per dag, het betrokken aantal verbruikers, de mogelijke gevolgen van de afwijking voor levensmiddelenbedrijven in het leveringsgebied;

 12. een passend controleschema met, zo nodig, een verhoogde controlefrequentie t.o.v. die voorzien in het controleprogramma bedoeld in artikel 11;

 13. een plan voor de nodige herstelmaatregelen, met inbegrip van een tijdschema voor het werk, een raming van de kosten en voorzieningen voor de evaluatie;

 14. de gevraagde duur van de afwijking.

  § 2. De afwijkingen worden bij besluit van de minister toegestaan. Als geen besluit is genomen binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de aanvraag wordt de afwijking beschouwd als geweigerd. De termijn van zestig dagen wordt verlengd met de duur tussen de vraag en ontvangst van eventueel extra informatie, gevraagd door de afdeling Water.

  Het besluit vermeldt :

 15. de reden voor het toestaan van de afwijking;

 16. de parameter waarvoor een afwijking wordt toegestaan, de voorgaande relevante controleresultaten die met deze parameter verband houden en de maximaal toelaatbare waarde;

 17. het leveringsgebied in kwestie, de hoeveelheid geleverd water per dag, het aantal betrokken verbruikers en de mogelijke gevolgen van de afwijking voor betrokken levensmiddelenbedrijven;

 18. een passend controleschema met, zo nodig, een verhoogde controlefrequentie t.o.v. die voorzien in het controleprogramma bedoeld in artikel 11;

 19. een samenvatting van het plan voor de nodige herstelmaatregelen, met inbegrip van een tijdschema voor het werk, een raming van de kosten en voorzieningen voor de evaluatie;

 20. de toegestane duur van de afwijking.

  De waterleverancier informeert de betrokken bevolking zo spoedig mogelijk over het besluit omtrent de afwijking en de daaraan verbonden voorwaarden. Bovendien verstrekt de waterleverancier zo nodig advies aan specifieke bevolkingsgroepen, waarvoor de afwijking een bijzonder risico kan opleveren. De waterleverancier brengt de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI