29 JUNI 2000. - Koninklijk besluit houdende machtiging van de Koninklijke Muntschouwburg tot verwerving van onroerende goederen, het afsluiten van een leningsovereenkomst en een onroerende leasingovereenkomst met aankoopoptie en het vestigen van een hypotheek tot zekerheid van de onroerende leasingovereenkomst. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 280 van 4 oktober 2001, tweede uitgave, blz. 33661, [2001-2761], eerste lijn, leze men :

- in de Franse tekst "29 juin 2000" in plaats van "29 juin 2001";

- in de Nederlandse tekst "29 juni 2000" in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT