Ministerieel besluit tot vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode van pitfruit., de 13 février 2003

Artikel 1. Het lastenboek en het veldboek, respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 van dit besluit, beschrijven de eisen waaraan de methode, de producten en de producenten moeten voldoen evenals de door de producent te verstrekken informatie met het oog op de erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen.

Art. 2. De Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie en de controleorganen, erkend met het oog op het uitvoeren van de bedoelde controle moeten toezien op de toepassing van de voorschriften die vervat zijn in het in artikel 1 van dit besluit genoemde lastenboek en veldboek.

Art. 3. Het origineel van deze documenten, de identificatie van de percelen, de analyseresultaten, de behandelingen, vermeld in het veldboek, alsook de beslissingen van het controleorgaan, moeten beschikbaar zijn in het bedrijf gedurende een periode van tien jaar. Deze documenten moeten door alle betrokken partijen getekend zijn.

Art. 4. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap richt een Technisch Comité op met de bedoeling technische problemen te onderzoeken en voorstellen te formuleren voor wijzigingen die in het lastenboek en het veldboek moeten worden aangemaakt, rekening houdend met de evolutie van de geïntegreerde productietechnieken,alsook met de erkenning van bestrijdingsmiddelen.

Art. 5. Het Technisch Comité bestaat uit :

 1. vertegenwoordigers van het Bestuur Kwaliteit Landbouwproductie

  1. het diensthoofd van de dienst Normering en Controle Plantaardige Productie;

  2. een vertegenwoordiger van de dienst Normering en Controle Plantaardige Productie;

  3. een vertegenwoordiger van de dienst Ontwikkeling;

 2. een vertegenwoordiger van het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen v.z.w.;

 3. erkende producenten die volgens de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit telen :

  1. één producent voorgesteld door de Nationale vakgroep Fruit van de Belgische Boerenbond;

  2. één producent voorgesteld door de Belgische Fruittelers Organisatie

 4. een vertegenwoordiger van Telers met geïntegreerde Productiemethode (TIP) v.z.w..

  Het Technisch Comité kan voor advies een beroep doen op experts.

  Art. 6. Het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 maart 1997, 19 juni 1998, 4 mei 1999, 22 november 2000, 20 december 2001, wordt opgeheven voor wat het Vlaamse Gewest betreft.

  Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

  Brussel, 13 februari 2003.

  De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

  V. DUA

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. Lastenboek tot vaststelling van de minimumvereisten betreffende de geïntegreerde productie van pitfruit.

  De geïntegreerde fruitproductie is een economisch verantwoorde productie van kwaliteitsfruit waarbij de voorkeur wordt gegeven aan teeltmethoden die milieuvriendelijker zijn met een minimaal middelengebruik waarbij de ongewenste neveneffecten beperkt worden met het oog op de bescherming van het milieu en de gezondheid van de mens. (Definitie gegeven door de Internationale Organisatie voor Biologische en Geïntegreerde Bestrijding)

  Registratie en erkenning

  Artikel 1. Om geregistreerd en erkend te kunnen worden moet de producent :

 5. (jaarlijks vóór 15 april de perceelswijzigingen doorgeven aan het contro)leorgaan waarbij de poststempel geldt als bewijs. Een verzending per fax is eveneens geldig op voorwaarde dat de producent er het bewijs van bijhoudt.

  Een producent die voor het eerst zijn aanvraag voor registratie indient moet die voor 1 maart per aangetekende brief aan het controleorgaan richten. Een producent die voordien aan controle werd onderworpen en die niet meer gecontroleerd wil worden voor het lopende jaar, verwittigt het controleorgaan hiervan per aangetekende brief voor 1 februari;)

 6. het officiële veldboek, waarvan model als bijlage, invullen;

 7. gunstig beoordeeld zijn door het controleorgaan. Ingeval een producent van controleorgaan verandert, heeft het nieuwe door hem gekozen controleorgaan het recht om van het vorige alle gegevens over deze producent op te eisen.

  Kwalificatie van de producent

  Art. 2. § 1. De producent die de erkenning aanvraagt, moet om deze te verkrijgen :

 8. sedert ten minste twee jaar de geïntegreerde productiemethode toepassen zoals beschreven in het lastenboek;

 9. kennis hebben van de geïntegreerde productietechnieken;

 10. deelnemen aan een doorlopende vorming van tenminste drie maal twee uren per jaar, erkend door een controleorgaan en georganiseerd in het kader van de geïntegreerde productie.

  § 2 Het controleorgaan gaat de kennis en de deelneming aan de verschillende activiteiten na. Indien de kennis bij de eerste inschrijving onvoldoende geacht wordt, zal de producent :

  1. hetzij binnen de eerste twee seizoenen een vormingscursus van ten minste 20 uren volgen over de geïntegreerde productie;

  2. hetzij voor de eerste twee seizoenen een contract voor individuele bedrijfsbegeleiding afsluiten met een omkaderingsorgaan met ervaring inzake de geïntegreerde productie van pitfruit.

  Indien de kennis nadien nog onvoldoende geacht wordt, moet naargelang het geval dergelijk begeleidingscontract voor telkens één jaar afgesloten of verlengd worden en dit tot het bewijs van voldoende kennis geleverd kan worden.

  Voorwaarden i.v.m. het perceel

  Art. 3. § 1. Het perceel dient tenminste gedurende 2 jaar in geïntegreerde productie te zijn gebracht (nieuw perceel of aanplanting die in geïntegreerde productie wordt gebracht).

  § 2 Het controleorgaan kan op verzoek van de producent in volgende gevallen en onder de hieronder vermelde voorwaarden, een afwijking op deze wachtperiode toestaan :

 11. bij de overname van een reeds erkend perceel;

 12. bij de herinplant van een reeds erkend perceel;

 13. wanneer in het kader van de regelmatige vernieuwing van de aanplantingen ter vervanging van gerooide percelen de producent nieuwe aanplantingen wenst uit te voeren op landbouwgronden zonder voorgaande inzake fruitbomen mits de herinplant maximaal 20 % van de reeds erkende bedrijfsoppervlakte bedraagt.

  De afwijkingen worden slechts toegestaan mits :

  1. het bedrijf van de producent die de afwijking aanvraagt reeds volledig volgens de geïntegreerde productie werkt.

  2. Bij de beplanting van percelen zonder voorgaande inzake fruitbomen een onderzoek naar het vroegere gebruik van de percelen, een bezoek van die percelen en een bladanalyse tijdens het eerste productiejaar zullen worden uitgevoerd. Die bladanalyse moet geen significante aanwezigheid van stoffen aanwijzen die onverenigbaar zijn met de geïntegreerde pitfruitproductie. Deze analyse wordt door de producent die de afwijking aanvraagt betaald. "

  § 3. Alle fruitpercelen moeten in geïntegreerde productie gebracht worden binnen een overgangsperiode van 3 jaar vanaf de inachtneming van de eerste aanvraag voor registratie, met uitzondering van de percelen die voor de biologische productiemethode geregistreerd zijn. Na de overgangsperiode van drie jaar moet iedere nieuwe aanplanting volgens de geïntegreerde of biologische productiemethode bewerkt worden.

  § 4. Het controleorgaan kan een afwijking op deze voorwaarde toestaan in het kader van proeven goedgekeurd door de minister bevoegd voor landbouw of uitgevoerd door of in opdracht van erkende wetenschappelijke instellingen of proeftuinen.

  § 5. De percelen die de producent in geïntegreerde productie brengt, dienen gemerkt te worden in overeenstemming met de eisen van het controleorgaan.

  § 6. Een producent die in uitzonderlijke gevallen één of meer percelen wenst te onttrekken aan de geïntegreerde productiemethode, moet dit onmiddellijk schriftelijk mededelen aan het controleorgaan dat, na een bezoek, oordeelt over de gegrondheid van de aanvraag.

  § 7. (Situaties worden als uitzonderlijke gevallen beschouwd als :

 14. er plots een plaag optreedt die alleen met een fytofarmaceutisch product bestreden kan worden dat niet in een van de drie lijsten voorkomt;

 15. extreme klimatologische omstandigheden.)

  Art. 4. § 1. De bescherming van de omgeving van de boomgaard en van het woonmilieu van zowel dierlijke als plantaardige wilde soorten betekent een belangrijke vereiste en een belangrijke doelstelling voor de geïntegreerde productie.

  § 2. Tenminste twee van de hierna vermelde ecologische maatregelen voor een betere biodiversiteit moeten worden toegepast. Deze maatregelen zijn :

 16. op een geschikte manier plaatsen van nestkasten en/of zitstangen voor vogels (mezen, roofvogels, enz.), voor wilde solitaire bijen (Osmia, Andrena) of kunstmatige schuilplaatsen voor de overwintering van nuttige insecten (gaasvliegen, lieveheersbeestjes, enz.);

 17. plaatsen of het instandhouden van natuurlijke schuilplaatsen voor de overwintering van nuttige organismen (hagen, struiken, bosjes, enz.);

 18. plaatsen van gemengde hagen (sleedoorn, vlierbes, klimop, wilg, sporkehout, enz.) rond de aanplanting als toevluchtsoord voor nuttige insecten;

 19. plaatsen of instandhouden van een wilde vegetatiestrook, met bijvoorbeeld composieten en schermbloemigen;

 20. instandhouden van een compenserende ecologische oppervlakte die ten minste 5 % van het bedrijf bedekt. Deze oppervlakte mag geen enkele meststofgift of gewasbeschermingsmiddel ontvangen;

 21. indien de breedte van een perceel de 100 meter overschrijdt, het perceel scheiden of splitsen door éénjarige of permanente plantaardige afsluitingen van tenminste één meter breed;

 22. het volledig mechanisch onkruid vrijhouden van de zwartstroken;

 23. het inzaaien van bodembedekkers of groenbemesters op de zwartstroken.

  Aanplanting van een perceel

  Art. 5. § 1. Voor nieuwe aanplantingen dient men de standplaats, de soort (appel of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT