30 APRIL 2002. - Koninklijk besluit betreffende de wijziging in euro van sommige langlopende staatsleningen die uitsluitend terugkoopbaar of eeuwigdurend zijn

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro, inzonderheid op de artikelen 15, § 3, en 20;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de euro sedert 1 januari 1999 de munteenheid van de Belgische Staat is geworden;

Overwegende dat het bijgevolg, ter promotie van de euro, past om bij de libellering van effecten die de Belgische Staatsschuld vertegenwoordigen zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe munteenheid;

Overwegende dat de effecten van sommige langlopende leningen die uitsluitend terugkoopbaar of eeuwigdurend zijn, enkel uitgedrukt zijn in Belgische frank.

Overwegende dat deze leningen volledig zullen gedematerialiseerd worden op door de Koning te bepalen data;

Overwegende dat de laatste lening zal gedematerialiseerd zijn op 1 augustus 2002 en dat het bijgevolg nodig is om zodra al deze leningen gedematerialiseerd zijn ze in euro te wijzigen teneinde het effectenclearingstelsel beheerd door de Nationale Bank van België toe te laten de rekeningen voor deze effecten zo snel mogelijk in euro om te zetten;

Overwegende dat de wijziging in euro moet bekendgemaakt zijn minstens één maand vóór de datum waarop ze uitwerking heeft;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De leningen uitgedrukt in Belgische frank, waarvan de kenmerken en de ISIN-standaardcodes hierna volgen, worden gewijzigd in euro met twee decimalen :

  1. « 2 1/2 % Schuld », ISIN code BE0000101049;

  2. « 3 1/2 % Schuld 1937 », ISIN code BE0000105081;

  3. «...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI