31 MEI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Lading en ontlading van een koelmiddel op voertuigen » (code 251012U21D1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het conform advies van de Overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie van 25 maart 2011,

Besluit :

Artikel 1. Het refertedossier van de vormingseenheid « Lading en ontlading van een koelmiddel op voertuigen » (code 251012U21D1) wordt goedgekeurd.

Die vormingseenheid ressorteert onder het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie.

Art. 2. De progressieve omvorming van de betrokken bestaande...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT