1 FEBRUARI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop of ruiling van huisdieren

 
GRATIS UITTREKSEL

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 augustus 1885 houdende herziening van de wetgeving inzake koopvernietigende gebreken, artikelen 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren;

Gelet op het advies van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten, gegeven op 7 oktober 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 oktober 2010;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 14 februari 2011;

Gelet op het advies nr 05-2011 van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 17 juni 2011;

Gelet op advies 50.355/3 van de Raad van State, gegeven op 11 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van Staten, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1, 2° van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren, vervangen door het koninklijk besluit van 11 januari 2009, wordt vervangen als volgt :

2° bij runderen :

- runderpest;

- besmettelijke pleuropneumonie;

- het ophouden van de nageboorte indien de kalving niet bij de koper gebeurd is;

- witte-vaarzenziekte bij dieren aangekocht voor de kweek;

- tuberculose;

- brucellose;

- enzoötische runderleucose;

- paratuberculose;

- immunotolerant, persistent met het boviene virale diarree virus geïnfecteerd dier (I.P.I.-rund);

- neosporose.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 4/4 ingevoegd, luidende :

Art. 4/4. Wordt beschouwd als door neosporose te zijn aangetast : elk vrouwelijke rund, dat positief gereageerd heeft op de test zoals bepaald in bijlage.

Art. 3. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

Art. 6. De termijn voor het instellen van een rechtsvordering wegens een koopvernietigend gebrek is, de voor de levering vastgestelde dag niet gerekend, dertig dagen in geval van een I.P.I.-rund, infectieuze anemie, besmettelijke pleuropneumonie, paratuberculose...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT